Liberale Senioren Groot-Leuven (LSL)


Foto van enkele leden van de Liberale senioren
1 maart 2016

Vlaamse Ouderenraad - Overzicht toekenning relevante rechten voor senioren

Deze lijst beperkt zich hoofdzakelijk tot rechten die kaderen binnen de Vlaamse en federale bevoegdheden en besteedt dus bijna geen aandacht aan rechten die toegekend worden vanuit het provinciaal en lokaal niveau. Deze lijst is vrij lang. Het is voor iedereen nuttig deze lijst aandachtig door te lezen.


I. Pensioenen

Rustpensioen
Uitkering na pensionering.
èAutomatische aanschrijving, uitgaande van pensionering op 65 jaar
èVroeger, later of verblijf in het buitenland : zelf aanvragen bij gemeente of RVP

Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO)
De inkomensgarantie voor ouderen - IGO -biedt financiële hulp aan personen van 65 jaar of ouder die zelf niet over voldoende middelen beschikken.
èAutomatische onderzoek door RVP zodra pensioengerechtigde leeftijd bereikt wordt
èMomenteel : het retroactief onderzoek van de mensen die bij de invoering ervan reeds gepensioneerd waren, is lopende
èMogelijkheid : zelf aanvragen bij gemeente-bestuur of RVP

Overlevingspensioen
Uitkering na het overlijden van de huwelijkspartner.
èAmbtshalve onderzoek in bepaalde omstandigheden : Indien overledene recht had op rustpensioen (of dit aangevraagd had) OF indien u recht hebt op echtscheidingpensioen (of dit aangevraagd hebt)
èAanvraag indienen : bij RVP (gewestelijk kantoor, zitdag of online) of bij gemeente-bestuur

Pensioen van de uit echt gescheiden echtgenoot
Bij een echtscheiding kunnen ex-echtgenoten onder bepaalde voorwaarden recht hebben op een pensioen als uit de echt gescheiden echtgenoot, als aanvulling op hun gewoon rustpensioen.
èAmbtshalve onderzoek in bepaalde omstandigheden : bij aanvraag van persoonlijk rustpensioen, overlevingspensioen of IGO OF indien de rechthebbende op het moment van echtscheiding een pensioen als feitelijk gescheiden echtgenoot ontvangt en bij de echtscheiding 65 jaar is
èAanvraag indienen : bij RVP (gewestelijk kantoor, zitdag of online) of bij gemeente-bestuur

Pensioen als feitelijk gescheiden echtgenoot
Onder bepaalde voorwaarden is het bij een feitelijke scheiding mogelijk om een deel van het pensioen van de echtgenoot te genieten. Wel moet de echtgenoot van de aanvrager effectief recht hebben op een rustpensioen werknemer of zelfstandige.
èAmbtshalve onderzoek in bepaalde omstan-digheden :
* wanneer de rechthebbende een aanvraag voor een rustpensioen of IGO indient
 
*als de echtgenoot op het ogenblik van de feitelijke scheiding een rustpensioen aan het gezinsbedrag geniet

*als de rechthebbende zelf een pensioen als werknemer of zelfstandige, een gewaarborgd inkomen of een IGO geniet op het ogenblik dat de echtgenoot zijn pensioen aanvraagt
 
*als op het ogenblik van de feitelijke scheiding beide echtgenoten een pensioen als alleenstaande genieten in de regeling voor werknemers of zelfstandigen

*als de scheiding zich voordoet op het ogenblik dat de pensioenaanvraag aan-hangig is

*wanneer de echtgenoot in de gevangenis is opgesloten, in een gesticht ter bescherming van de maatschappij is opgenomen, of als geesteszieke onderworpen is aan een beschermingsmaatregel

è Als de echtgenoot geen aanvraag voor een rustpensioen heeft ingediend hoewel hij de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, dan kan de rechthebbende op een pensioengedeelte als feitelijk gescheiden echtgenoot een aanvraag in zijn plaats doen.

II. Welzijn en gezondheid

Verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen
Het systeem van de verhoogde verzekering-tegemoetkoming maakt de gezondheidszorg voor bepaalde personen goedkoper : minder remgeld, derdebetalersysteem en een lager plafond voor maximumfactuur medische kosten. Vanaf 1 januari 2014 is er een nieuwe vereenvoudigde regeling. De vroegere 'Verhoogde tegemoetkoming' en het 'OMNIO-statuut' verdwijnen en worden vervangen door deze 'Verhoogde ver-zekeringtegemoetkoming'.
è Automatisch indien er reeds een sociale uitkering is (o.a. IGO)
è Aanvragen bij ziekenfonds, mits voldaan aan voorwaarden m.b.t. situatie en inkomen Tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden (THAB)
De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden wordt toegekend aan personen met een handicap van 65 jaar of ouder, die bijkomende kosten hebben vanwege een vermindering van hun zelfredzaamheid.
è Zelf aanvragen bij gemeentebestuur of ziektefonds
è Geen automatische periodieke herziening zoals bij Integratietegemoetkoming (IT), zelf wijzigingen in gezin, inkomsten, gezondheid, … doorgeven.

Zorgverzekering
Wie zwaar zorgbehoevend is, kan via de Vlaamse zorgverzekering een tegemoetkoming van 130 euro krijgen in de kosten voor niet-medische verzorging.
è Automatische toekenning aan wie beroep doet op dienst voor gezinszorg, aanvullende thuiszorg of logistieke hulp
è Anderen : aanvragen bij zorgkas, zowel voor mensen in residentiële zorg als thuiszorg
è Bij aanvraag is attest van zorgbe-hoevendheid  of verblijfsattest residentiële voorziening nodig als bewijs van zorgbe-hoevendheid

Zorgverzekering – Verlaagde bijdrage
Wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg of op het OMNIO-statuut, betaalt een lagere bijdrage voor de zorgverzekering.
è Automatisch toegepast door zorgkas indien verhoogde verzekeringstegemoetkoming

Maximumfactuur – Sociale maximumfactuur
De maximumfactuur (MAF) zorgt ervoor dat een gezin per jaar voor verzekerde en noodzakelijke gezondheidskosten niet meer zal moeten uitgeven dan een bepaald bedrag (tussen 450 en 1 800 euro). Voor bepaalde doelgroepen (IGO, THAB, …) is een sociale maximumfactuur voorzien, met een extra bescherming van 450 euro en snellere terugbetaling.
è Automatisch toegepast door ziekenfonds

II. Welzijn en gezondheid 

Globaal Medisch Dossier
Een Globaal Medisch Dossier (GMD) is een elektronisch medisch dossier van de patiënt bij zijn huisarts. Voor de patiënt levert het Globaal Medisch Dossier een financieel voordeel op. U betaalt 30% minder remgeld wanneer u naar de dokter gaat. Voor 75-plussers en chronisch zieken geldt die vermindering ook bij een huisbezoek.

è Aanvragen bij huisarts, betaling van 29,57 euro maar terugbetaald door ziekenfonds

Gezinszorg en aanvullende thuiszorg
Iedereen die in zijn thuissituatie vanuit een bepaalde zorgbehoefte nood heeft aan hulp, kan zich richten tot een dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

è Aanvragen bij erkende dienst
è Toekenning hulp na sociaal onderzoek, herhaling om de twee jaar

Zorgforfait voor chronisch zieken
Chronisch zieken die hoge medische kosten hebben en sterk afhankelijk zijn van de hulp van anderen, kunnen een beroep doen op het zorgforfait voor chronisch zieken.

è In principe automatisch toegekend door ziekenfonds
è Verlies aan zelfredzaamheid kan niet bekend zijn bij ziekenfonds, in dat geval aanvraag voor thuisverpleging, THAB, … doen.

Incontinentieforfait
De ziekteverzekering betaalt jaarlijks een forfaitair bedrag voor materiaal voor wie zijn urine niet (voldoende) kan ophouden. Er zijn twee soorten : het incontinentieforfait voor zwaar zorgbehoevenden en het forfait voor niet zorgafhankelijke personen.

è Zwaar zorgbehoevende : Automatisch uitgekeerd door ziekenfonds aan de leden waarvan het ziekenfonds weet dat ze aan de voorwaarden voldoen. Anders vragen via thuisverpleger of maatschappelijke dienst ziekenfonds.

è Niet zorgbehoevend : met formulier ingevuld door huisarts aanvragen bij ziekenfonds

Gemeentelijke mantelzorgpremie
Een gemeentelijke mantelzorgpremie is een bedrag dat maandelijks of jaarlijks wordt toegekend aan een mantelzorger. Verschil-lende gemeentes beschikken nu al over een gemeentelijke mantelzorgpremie, maar toch bestaat dit in een aantal gemeentes nog niet.

è Uitbetaald door de gemeente of het OCMW

III. Levenseinde

Begrafenisvergoeding
Bij het overlijden van een gepensioneerd statutair ambtenaar wordt als compensatie voor de begrafeniskosten een vergoeding uitgekeerd.

è Automatisch toegekend door de PDOS aan langstlevende echtgenoot
è Nabestaanden (of bij gebrek daaraan : derden die de begrafeniskosten hebben gedragen) moeten dit aanvragen.

Palliatief forfait – Toelage voor thuis-verzorging
Soms willen mensen liever thuis sterven dan in een ziekenhuis. Thuis brengt dat extra kosten met zich mee. Daar kunt u een 'forfait palliatieve zorg' voor krijgen. Gedurende 1 of 2 maanden krijgt u dan extra geld voor geneesmiddelen, verzorging en hulp-middelen.

è Huisarts moet standaardformulier naar adviserend geneesheer ziekenfonds sturen

IV. Mobiliteit

De Lijn : gratis Omnipas 65+ (tot 01/09/2015)
Gratis vervoer met De Lijn.

è Wordt automatisch toegekend, mits MOBIB-kaart in bezit/aangevraagd.
è Vanaf 1 september 2015 : gratis abonnement De Lijn wordt afgeschaft, betalend abonnement aanvragen (50 euro).
è Personen met een handicap (incl. THAB-gerechtigden) krijgen automatisch een gratis abonnement toegekend.

MIVB: 65+ abonnement en 65+ RVV/ OMNIO abonnement
De MIVB hanteert een goedkoper tarief voor ouderen (€ 60), en een gratis tarief voor ouderen die genieten voor een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen.

è Aanvragen in een van de verkooppunten (BOOTIK) of online (MyBOOTIK)

NMBS – Seniorentarief
Personen van minstens 65 jaar reizen met een seniorenbiljet aan een voordelig tarief met de trein (op weekdagen enkel na 9u). 6 euro voor een heen- en terugrit.

è Aan te kopen in elk station of via internet

NMBS – Kaart verhoogde tegemoetkoming
De NMBS biedt 50% korting op de prijs van een standaardbiljet voor personen met een verhoogde tegemoetkoming op vertoon van de kortingskaart.

è Aanvragen aan het loket, op vertoon van een attest van het ziekenfonds

Parkeerkaart
Met een parkeerkaart voor personen met een handicap kan je parkeren op voorbehouden plaatsen. Dat kan zowel als chauffeur of als passagier.

è Indien reeds dossier bij de FOD SZ of bewijs van andere instelling : online, telefonisch of per post aanvragen
è Geen dossier: aanvragen bij ziekenfonds, gemeente, OCMW of Sociaal Huis

Mindermobielencentrale
Dit is een dienstverlening aangeboden door de gemeente, het OCMW of een andere organisatie. Het doel is om verplaatsings-mogelijkheden aan te bieden aan mensen met een laag inkomen en een beperkte mobiliteit. Niet in elke gemeente is een minder-mobielencentrale aanwezig.

è Lid worden voor € 10 per jaar of €5 per 6 maanden, plus betaling per rit
è rit op voorhand telefonisch aanvragen

Diensten voor Aangepast Vervoer (ODAV)
Wie niet zelfstandig het openbaar vervoer kan gebruiken, kan in Vlaanderen en Brussel een beroep doen op een dienst Aangepast Vervoer.

è rechtstreeks aanvragen bij een erkende dienst ‘’Aangepast Vervoer’’ binnen het vervoersgebied waar je woont (telefonisch, per post of per mail)

V. Wonen

Belastingvrije som bij opvang van een ouder familielid
Een ouder familielid (65+, beperkte bestaans-middelen) die wordt opgenomen in het gezin van de kinderen of kleinkinderen kan fiscaal ten laste worden beschouwd. U krijgt dan een toeslag op de belastingvrije som van 2.890 euro (aanslagjaar 2013, inkomsten 2012).
è Zelf opnemen in de belastingaangifte

Aanpassingspremie voor de woning van bejaarden
Voor ouderen kan het nodig zijn hun woning aan te passen aan hun fysieke noden. De Vlaamse aanpassingspremie voor bejaar-den helpt u hierbij.
è Zelf online aanvragen bij het agentschap Wonen Vlaanderen binnen het jaar na afloop van de aanpassingswerken

Renovatiepremie en verbeteringspremie
Vlaamse premies voor wie de eigen woning wil verbeteren of renoveren.
è Zelf online aanvragen bij het agentschap Wonen Vlaanderen binnen het jaar na afloop van de aanpassingswerken

Belastingvermindering bij energiebesparende investeringen
Sinds aanslagjaar 2014 werd de belasting-vermindering voor alle energiebesparende uitgaven afgeschaft behalve die voor dakisolatie. Deze investeringen kunnen in aanmerking komen voor een belasting-vermindering. Als u belastingplichtig bent en bepaalde uitgaven doet voor een rationeler energiegebruik in een woning waarvan u eigenaar of huurder (of naakte eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vrucht-
gebruiker) bent, krijgt u de vermindering toegekend.
è Zelf opnemen in de belastingaangifte

Energielevering - Sociale maximumprijs gas en elektriciteit
Sommige gezinnen en personen genieten van verlaagde elektriciteits- en aardgasprijzen : de sociale maximumprijzen of sociale tarieven. Deze tarieven liggen een stuk lager dan de normale elektriciteits- en gasprijzen.
è Automatisch toegekend indien (o.a.) IGO of THAB

Tegemoetkoming in de huurprijs
De tegemoetkoming in de huurprijs of huursubsidie ondersteunt mensen met een laag inkomen die verhuizen van een slechte, onaangepaste woning naar een goede, aangepaste woning.
è Aanvragen via Wonen Vlaanderen

Huurpremie voor kandidaat-huurders van een sociale woning
Kandidaat-huurders voor een sociale woning ontvangen een premie wanneer zij bijna vier jaar op de wachtlijst staan voor een sociale woning.
è Rechthebbenden worden automatisch gecontacteerd, enkel document invullen en gegevens bezorgen
è De tegemoetkoming in de huurprijs kan niet gecumuleerd worden met de Vlaamse huurpremie.

Woonbonus – Aftrek belastingen voor enige woning
Wie een hypothecaire lening afsluit voor het verwerven (= aankopen, bouwen, vernieuw-en of het betalen van successierechten of schenkingsrechten) van een eigen en enige woning, kan een belastingvermindering krijgen gedurende de looptijd van de lening. è Zelf opnemen in de belastingaangifte

Vrijstelling voor de heffing op afvalwater
Iedereen die water verbruikt van een watermaatschappij of een eigen water-winning, of water loost, moet een bijdrage voor de zuivering van het afvalwater betalen (inbegrepen in factuur watermaatschappij). Recht op een vrijstelling hiervan is er voorzien voor (o.a.) mensen die de IGO of THAB genieten.
è Kan automatisch toegekend worden door de Vlaamse Milieumaatschappij
è Wie toch een heffingsbiljet ontvangt, kan binnen de 3 maanden een vrijstelling aanvragen.  Vrijstellingsaanvraag indienen en kopie van het jaarlijks attest uitgereikt door de RVP (voor IGO) of FOD Sociale Zekerheid (voor THAB) toevoegen.

VI. Participatie

Cultuurkorting 55+
Personen ouder dan 55 jaar krijgen korting bij deelname aan culturele activiteiten die via het Vlaams Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen financieel worden ondersteund.
è Vertonen van identiteitskaart
è Wordt niet altijd vermeld bij korting-categorieën, logo Vlaamse overheid op affiche kan indicatie zijn

Volwassenenonderwijs - Vrijstelling inschrijvinggeld
In het volwassenenonderwijs bedraagt het inschrijvingsgeld standaard 1,15 euro per lestijd. Sommige cursisten moeten geen of een ver-minderd inschrijvingsgeld betalen (o.a. leefloon, handicap, …).
è Aanvragen bij onderwijsinstelling, met attest van betreffende uitzonderingscategorie

Sociaal telefoontarief - Telefoonkaart voor leefloners
Het sociaal telefoontarief is een verminderd tarief dat sinds 1 juli 2005 door elke telefoonoperator moet toegekend worden aan een aantal categorieën van personen (o.a. 65-plussers met inkomen onder grens verhoogde tegemoetkoming + afh van gezinssituatie).
è Aanvragen bij telecomoperator, wordt onderzocht door het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie.

Bron : Vlaamse Ouderenraad

Staf Mertens
Voorzitter LSL