Liberale Senioren Groot-Leuven (LSL)

Foto van enkele leden van de VLD senioren
Liberale Senioren Groot-Leuven : PROGRAMMA VLD-SENIOREN GROOT-LEUVEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
 4 Juli 2006

PROGRAMMA VLD-SENIOREN GROOT-LEUVEN VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 8/10/06 -"ONDERWERPEN DIE SENIOREN AANBELANGEN" (Deel 2)

Alles is niet perfect in Leuven. Dat zou maar al te mooi zijn. Parkeren in Leuven is bijvoorbeeld een ware ramp en is uitermate duur. Leuven is veel verbeterd, hoort men zeggen. Tegenspreken kunnen we dit niet maar de plannen voor al deze verbeteringen bestonden reeds meer dan een dozijn jaar geleden.

En als ik rondom mij kijk, stel ik als lid van de OCMW-Raad en als voorzitter vast dat er nog veel verbeterd kan worden. De VLD-Senioren Groot-Leuven houden de ogen open en pleiten voor :

EEN VERANTWOORDE FINANCIELE AANPAK

- De schuldenlast en de belastingdruk moeten onder controle worden gehouden en waar mogelijk verlaagd.

- De solidariteitsbijdrage moet afgeschaft worden voor iedereen. Mocht dit om budgettaire redenen onmogelijk zijn, moet deze bijdrage worden afgeschaft vanaf de leeftijd van 70 jaar (hoe ouder hoe meer medische kosten).

- Wat de zelfstandigen betreft moet de verminderingscoefficient van 5% per jaar vervroegde uittreding worden afgeschaft en geregeld zoals voor de werknemers.

NAAR EEN GROTERE LEEFKWALITEIT

* MODERNISEREN STEDEN EN GEMEENTEN

- Iedere burger heeft recht op een behoorlijke woning tegen een behoorlijke en betaalbare prijs. De nieuwe sociale woningen en service-flats (SF) moeten betaalbaar blijven. De SF zijn thans veel te duur.

- Bij het gebruik van de openbare weg moet eenieder respect opbrengen voor de andere gebruikers en de politie moet de verkeersregels en wetten doen eerbiedigen.

- De stoepen moeten voldoende breed zijn (aangepast aan de gebruiksdrukte), een beperkte dwarshelling hebben (slechtgaanden, buggy’s) en goed onderhouden en proper (zwerfvuil en hondenpoep) zijn. Dikwijls belemmeren allerlei voorwerpen de doorgang. Een grondige studie hieromtrent moet uitsluitsel geven over wat hier nog kan en wat niet.

- Bij de heraanleg van straten worden de opvanggoten en duikers best in het midden van de rijweg (straat) aangelegd zodat het onderhoud gemakkelijker is en de wegbedekking tot tegen de stoepboord kan worden uitgesmeerd.

- Aangepaste hellingen moeten ingebouwd worden in de stoepen en (openbare) gebouwen moeten toegankelijk gemaakt worden voor rolstoelgebruikers, buggy’s en slechtgaanden

- Zebrapaden moeten doorgetrokken worden over de fietspaden

- Goede en veilige fietspaden moeten aangelegd worden, ook waar mogelijk in de steden

- Fietsenrekken moeten veiliger ingeplant worden en beter worden onderhouden. Fietsen stallen en uithalen loodrecht op de rijrichting is te gevaarlijk. Vermijden parkeerplaatsen voor voertuigen in te palmen.

- Geen wegversmallingen aanbrengen door (slecht verlichte) bloembakken of uitstulpingen. Er moeten eenvormige en veilige verkeersdrempels komen.

- De auto is voor de meeste senioren een noodzaak en geen luxe. Het openbaar vervoer beantwoordt dikwijls niet aan hun behoeften. Autorijden is voor de kleine pensioenen te duur geworden. De rijtaks moet gehalveerd worden voor gepensioneerden met lagere pensioenen.

- Een inspanning moet geleverd worden in de steden, niet alleen om het aantal parkeerplaatsen op peil te houden, maar om dit aantal te verhogen. Parkeren o.a. te Leuven is nog altijd een ramp en bovendien veel te duur. Een aantal parkeerplaatsen verdwenen ten voordele van fietsenstallingen.

* EEN VEILIG VERKEER

- Het gratis openbaar vervoer (De Lijn, NMBS) naar ALLE pre- en vervroegd gepensioneerden jonger dan 65 . De gepensioneerden hebben immers minder inkomsten dan toen ze nog aan het werk waren.

- De autobussen moeten uitgerust worden met gemakkelijker opstapmogelijkheden. Waar mogelijk moet de opstaphoogte verbeterd worden door tegen de stoep te stoppen en zonodig door de stoephoogte aan te passen.

- De bussen van de De Lijn moeten halt houden in wijken waar vele senioren wonen ( o.a. St. Maartensdal te Leuven) , in de nabijheid van rusthuizen (o.a. rusthuis Ter Vlierbeke - Borstelstraat te Kessel-Lo) en nabij de kerkhoven (o.a. “De Jacht“ te Heverlee).

- De Lijn moet ook een betere vervoerdienst bieden (o.a. door belbussen in te leggen) aan de bewoners van afgelegen wijken.

- De randparkings (o.a. Bodart) moeten voorzien worden van o.a. bushokjes, zitbanken, een sanitaire installatie, een telefooncel.

- Aan de bushaltes moeten de bushokjes zo ingeplant worden dat de reizigers van op hun zitbank de bus kunnen zien aankomen en dat er geen hindernissen voorkomen tussen het bushokje en de bus (Bvb fietspaden, diepe goten). Er mogen geen tochtgaten onder de zijwanden der bushokjes gelaten worden. Daar waar geen bushokjes kunnen geplaatst worden moeten de reizigers zich kunnen beschermen tegen neerslag en zon. Het busstation aan het Martelarenplein is een echt trekgat waar het zeer ongezond is om te wachten op een bus.

- Ten einde de verkeersdrukte te Leuven beter te spreiden dient de NMBS bijkomende opstapplaatsen in te richten o.a. aan de Philipssite en aan de Kantine te Heverlee.

- Bij de meeste ongelukken tussen fietsers en autobestuurders worden deze laatsten in het ongelijk gesteld. Deze (wettelijke) ongelijkheid in het verkeer moet worden weggewerkt.

- Fietsers (en zelfs bromfietsers) rijden veel te snel in winkelwandelstraten en op verkeersvrije pleinen (o.a. op de Grote Markt te Leuven). Dit wordt onvoldoende gecontroleerd door de politie. De op 1 maart 2004 ingevoerde hoge boetes zijn ondanks gedane aanpassingen nog te veel hoog.

Staf Mertens
Lid OCMW-Raad & Vast Bureau
Voorzitter VLD-Senioren Groot-Leuven

ga terug naar home pagina