Liberale Senioren Groot-Leuven (LSL)

Foto van enkele leden van de VLD senioren
Liberale Senioren Groot Leuven : Persbericht
Ga naar www.liberalesenioren.be/index via Google (=rubriek "Welkom") voor een goed begin op deze website !

22 februari 2005

VLD-SENIOREN NATIONAAL

p/a Hoegaardsestraat 61, 3000 Leuven

Tel 016/ 25.66.17 - Fax 016/ 25.54.48

E-mail : staf.mertens@telenet.be 

Leuven, 22 februari 2005

VRAAG OM AANSLUITING BIJ VLD-SENIOREN NATIONAAL

Geachte Heer, Mevrouw,

Geachte Leden en Bestuursleden der VLD/Liberale seniorenverenigingen,

Zoals U waarschijnlijk reeds eerder hebt vernomen, hebben wij in mei 2004 een nieuwe vereniging namelijk de “VLD-Senioren Nationaal” opgericht. Deze vereniging heeft tot doel de politieke, sociale en materiele belangen van de senioren en gepensioneerden te verdedigen. De statuten vermelden o.a. specifiek : “De vereniging onderschrijft de beginselverklaring van de VLD“. Wij geven er ons rekenschap van dat sommige andere overkoepelende seniorenorganisaties niet gelukkig zijn met ons initiatief. Wij leven echter in een rechtsstaat waar o.a. vrijheid van vereniging bestaat voor ieder individu en ook voor iedere vereniging.

De vereniging “VLD-Senioren Nationaal” omvat individuele effectieve (+55) en ere-leden, individuele (+55) afgevaardigden van liberale seniorenverenigingen, een Algemene Verga-dering (A.V.), een Raad van Bestuur en een dagelijks bestuur. Er werd een rekening geopend op het adres van VLD-Senioren Nationaal, Hoegaardsestraat 61, 3000 Leuven en met het Nr 001-4278563-66. Het lidgeld voor EEN afgevaardigde van een seniorenvereniging in de A.V. bedraagt 25 euro. Het lidgeld voor een individueel effectief lid (+55) beloopt 12,50 euro . Individueel erelid kan men worden door 25 euro te storten. Wij rekenen op Uw steun en op Uw eventueel lidmaatschap.

Wij vragen uiteraard om erkend te worden als nationale VLD-vereniging, die speciaal de verdediging van de socio-politieke belangen van de senioren op zich neemt, naast Jong VLD Nationaal en naast de VLD-Vrouwen Nationaal die elk de verdediging van de belangen van hun doelgroep nastreven. Dat is tot nu toe nog niet gebeurd. Wat sommige VLD-politici ook moge verklaard hebben in de pers of waar ook, wij gaan gewoon door met de uitbouw van VLD-Senioren Nationaal. Wij gingen daarenboven op zoek naar een peter. We hebben aan Willy De Clercq gevraagd deze taak op zich te willen nemen en hij heeft toegezegd.

Uit verschillende reacties moeten wij echter afleiden dat heel wat VLD/Liberale seniorenverenigingen niet op de hoogte zijn van dit initiatief of verkeerd zijn ingelicht . Deze brief heeft dan ook als doel U informatie te brengen en/of over de stand van zaken in te lichten. Wij verzoeken U ook te willen overwegen als vereniging aan te sluiten bij VLD-Senioren Nationaal en iemand af te vaardigen in bovengenoemde Algemene Vergadering. Hoe meer verenigingen uit Vlaanderen aansluiten hoe meer politieke druk we kunnen uitoefenen binnen de eigen partij evenals naar buitenuit om de belangen van onze senioren met succes te kunnen verdedigen.

Met liberale groeten,

Voor het bestuur,

Staf Mertens

Voorzitter VLD-Senioren Nationaal

ga terug naar het overzicht van de persberichten