Liberale Senioren Leuven - VIEF Brabant


Foto van enkele leden van de Liberale senioren
1 december 2016

Gelijkschakeling minimumpensioenen zelfstandigen en loontrekkenden

Vanaf van 1 augustus 2016, zijn de minimumpensioenen voor zelfstandigen en loontrekkenden gelijkgeschakeld. Het minimum gezinspensioen is nu 1.460,45 euro. Voor een alleenstaande 1.168,73 euro. Tenslotte bedraagt het overlevingspensioen 1.150,35 euro. Deze bedragen zijn nu dus zowel geldig voor zelfstandigen als voor loontrekkenden.

Maatregelen

Door indexeringen, aanpassingen aan de welvaart en geleidelijke gelijkschakeling zijn de minimumpensioenen van zelfstandigen dit jaar 4 keer gestegen. De gelijkschakeling van pensioenen komt bij andere maatregelen die reeds werden genomen om het sociaal statuut van de zelfstandige te verbeteren
• Het overbruggingsrecht
• De afschaffing van de grenzen aan de toegelaten activiteit voor de gepensioneerden, zowel loontrekkenden als zelfstandigen
• De kwartalen die voortaan in aanmerking worden genomen voor de berekening van het pensioen van de zelfstandigen
• Maatregelen voor zelfstandige mantelzorgers
• De uitbreiding van het moederschapsverlof

Je pensioen als zelfstandige

De wettelijke pensioenleeftijd ligt in België op 65 jaar. Je kan vanaf 60 jaar ook vervroegd met pensioen, als je aan de vereiste leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voldoet. De overheid probeert dit echter te ontmoedigen. Ze kent aan burgers die langer aan de slag blijven een hoger pensioenbedrag toe, de pensioenbonus.

De berekening van je pensioen als zelfstandige gebeurt op basis van de duur van je loopbaan, je inkomsten, je gezinssituatie en gelijkgestelde periodes van inactiviteit. Het resultaat wordt, indien nodig, aangevuld tot het gewaarborgde minimumpensioen voor zelfstandigen. Daarbovenop kunnen zelfstandigen sparen voor een gewoon of een sociaal vrij aanvullend pensioen.

Scheid je van een zelfstandige ? Je ontvangt dan een rustpensioen op basis van het aantal huwelijksjaren waarin de echtgenoot als zelfstandige werkte. Deze worden aan je eigen jaren als zelfstandige toegevoegd tot een maximum van 45 jaar. Overschrijd je die grens dan schrapt men de minst voordelige jaren voor de pensioenberekening.

Ten slotte heb je recht op de helft van het gezinspensioen van je echtgenoot als je enkel feitelijk gescheiden bent. Wanneer je echtgenoot overlijdt, kom je in aanmerking voor een overlevingspensioen of een overgangsuitkering als je nog te jong bent voor een volwaardig overlevingspensioen. Deze worden afgeleid uit de beroepsloopbaan van de overledene. De toekenning is afhankelijk van specifieke huwelijks- en leeftijdsvoorwaarden.

Voordelen voor zelfstandigen

Bijzondere bijslag

Om de bijzondere bijslag te krijgen, moet je een rustpensioen, overlevingspensioen of pensioen van uit de echt gescheiden echtgenoot van een zelfstandige – met uitsluiting van een onvoorwaardelijk pensioen – voor de maand juli van het jaar in kwestie genieten. Je moet geen aanvraag indienen om de bijslag te krijgen.

De bijzondere bijslag wordt niet betaald wanneer je
- Een loopbaan als zelfstandige of als zelfstandige en werknemer hebt die minstens gelijk is aan 2/3 van een volledige loopbaan
- Een pensioen als zelfstandige geniet waarvan het jaarbedrag hoger is dan het bedrag van het minimumpensioen voor zelfstandigen vermenigvuldigd met de breuk van de loopbaan als zelfstandige
- Meerdere pensioenen geniet waarvan het totale jaarbedrag hoger is dan het bedrag van het minimumpensioen voor zelfstandigen

De bijzondere bijslag wordt jaarlijks in juli betaald door de Rijksdienst voor Pensioenen. Het bedrag schommelt naargelang u een gezinspensioen of een pensioen als alleenstaande geniet. Het is wel beperkt tot 20% van het totaalbedrag van de pensioenen als zelfstandige die in de maand juli betaald worden.

Onvoorwaardelijk pensioen

Het onvoorwaardelijk pensioen is de rente opgebouwd door de sociale bijdragen die de zelfstandige heeft betaald tot en met 31 december 1983. Vanaf 1 januari 1984 vestigen de sociale bijdragen geen recht meer op het onvoorwaardelijk pensioen. Je moet geen aanvraag indienen.

Je geniet het onvoorwaardelijk rustpensioen als
- het wettelijk pensioen niet kan worden toegekend
- Het wettelijk pensioen niet betaalbaar is (je zet een beroepsactiviteit voort buiten de toegelaten grenzen);
- Het wettelijk pensioen minder bedraagt dan het onvoorwaardelijk pensioen.

Opmerking : Het bedrag van het onvoorwaardelijk pensioen wordt niet meer geïndexeerd sinds 1 januari 1984.

Bron : Website Vlaamse Ouderenraad

Staf Mertens