Liberale Senioren Groot-Leuven (LSL)


Foto van enkele leden van de Liberale senioren
Leuven, 27 juni 2012

Memorandum naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 

Aan de toekomstige mandatarissen van de gemeenten en provincies,

Verschillende organisaties van senioren onderzoeken in het vooruitzicht van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen de positie van de senioren in onze maatschappij. Zij trachten de toekomstige gemeente- en provinciebesturen te motiveren om meer rekening te houden met de toestand en de verzuchtingen van de senioren. De Liberale Senioren (LSL) hebben een aantal teksten van andere seniorenorganisaties onder de loepe genomen en getoetst aan onze eigen wensen en eisen hier samengebracht onder 10 onderwerpen.

1. Inspraak
- De senioren, door sommigen graag ouderen of bejaarden genoemd, komen steeds minder aan bod in regeringen, parlementen, raden en besturen niettegenstaande hun groep steeds groter wordt. Aan senioren moeten kansen worden gegeven om een politiek mandaat op te nemen gezien het groot aantal senioren in de maatschappij, wegens hun steeds betere gezondheid op latere leeftijd en gezien hun ervaring en deskundigheid. In alle bestuursorganen en -raden horen op evenredige wijze senioren (+55) thuis.
  

2. Wonen
- De meeste senioren willen zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving (eigen woning) blijven wonen. Deze omgeving evenals de diensten moeten goed bereikbaar en toegankelijk zijn.

3. Veiligheid
- Zichtbare veiligheidsvoorzieningen dragen bij tot een veilig gevoel zoals politiepatrouilles (dag en nacht en niet uitsluitend in een combi) en de goede bereikbaarheid van de politie. Het contact van stadswachten, wijkagenten en politie met de burger is ook belangrijk.


4. Mobiliteit
- Mobiliteit moet voor iedereen verzekerd zijn ook voor de mindermobielen. De oudere reiziger heeft recht op een toegankelijk en frequent openbaar vervoer en een geïntegreerd openbaar vervoersnetwerk. Het openbaar vervoer moet goed gespreid zijn in tijd (bij dag, s’avonds en in het weekend) en oppervlakte (centrum, deelgemeenten, platteland). De opstap van bussen, treinen en trams mag niet te hoog (of te ver) zijn. Het bus-, trein- en tramvervoer moet op elkaar afgestemd zijn en ook afgestemd op het vrijetijdsleven.

5. Zorg en gezondheid
-  De senioren hebben recht op een kwaliteitsvolle en betaalbare (thuis)zorg. Daartoe is een goede samenwerking nodig tussen de zorgverleners (o.a. de mantelzorgers).
- De wachtlijsten voor de service-flats, rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen dienen weggewerkt te worden.
- De dagprijzen en de bijkomende kosten in de rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen moeten betaalbaar gemaakt worden voor de bestaande pensioenen (inkomen) en onderling vergelijkbaar.

6. Informatie
- Informatie moet voor iedereen bereikbaar zijn. Naast de internetinformatie blijft de geschreven informatie (voldoende groot lettertype) en gesproken informatie (luid genoeg en duidelijk) noodzakelijk.
- Het negatieve beeld dat senioren alleen maar afhankelijke en zorgbehoevende personen zouden zijn, die aan onze maatschappij heel veel geld kosten, moet door de lokale overheden worden omgebouwd. 

7. Sociaal leven
- Om de eenzaamheid van senioren tegen te gaan dienen de sociale netwerken in de deelgemeenten en wijken (buurten) ondersteund te worden. Daarbij kunnen buurtwinkels, lokale dienstencentra en de seniorenverenigingen een belangrijke rol spelen indien ze kunnen beschikken over een degelijke infrastructuur en voldoende subsidies.

8. Cultuur
- Cultuur van en voor senioren is een basisrecht. Senioren (rusthuisbewoners incluis) wensen culturele activiteiten met aangepaste aanvangsuren, gemakkelijk te bereiken en voor hen betaalbaar.
- Het culturele jaarprogramma dient in overleg met alle doelgroepen te worden opgesteld, ook met de senioren.

9. Permanente vorming
- Levenslang leren moet mogelijk zijn voor senioren die dit wensen. Hiertoe is voldoende betaalbare infrastructuur, vormingsaanbod en materiaal nodig.

10. Sport en bewegen
- Sport en bewegen voor senioren moet op volwaardige wijze ingepast te worden in het gemeentelijk en provinciaal senioren- en sportbeleid. Deze activiteiten dienen aangeboden te worden op een ontspannende wijze en op maat van de senioren.