Liberale Senioren Groot-Leuven (LSL)


Foto van enkele leden van de Liberale senioren
Leuven, 1 augustus 2011

AANDACHTSPUNTEN VOOR DE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE  SCHEPENCOLLEGES EN GEMEENTERADEN - VERKIEZINGEN 14 OKTOBER 2012

Verschillende organisaties van senioren onderzoeken in het vooruitzicht van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 2012 de positie van de senioren in onze maatschappij. Zij trachten de toekomstige gemeentebesturen te motiveren om meer rekening te houden met de toestand en de verzuchtingen van de senioren. De Liberale Senioren hebben een aantal teksten van andere seniorenorganisaties onder de loepe genomen en getoetst aan onze eigen wensen en eisen. Wij vragen onze lezers en leden de hiernavolgende aandachtspunten te analyseren en ons hun bevindingen en suggesties mede te delen. Zie adres en e-mailadres op pagina "WELKOM" van deze website. Onze aandachtspunten zullen overgemaakt worden aan de toekomstige gemeentemandatarissen.

1. Inspraak

- De senioren, door sommigen graag ouderen genoemd (oud en versleten ?), komen steeds minder aan bod in regeringen, parlementen, raden en besturen niettegenstaande hun groep steeds groter wordt. Aan senioren moeten kansen worden gegeven om een politiek mandaat op te nemen gezien het groot aantal senioren in de maatschappij, wegens hun steeds betere gezondheid op latere leeftijd en gezien hun ervaring en deskundigheid. In alle bestuursorganen en -raden horen op evenredige wijze senioren (+55) thuis. Dat is nu geenszins het geval !
- Elke gemeente dient over een seniorenraad te beschikken. In deze seniorenraad moeten afgevaardigden zetelen uit de verschillende deelgemeenten en wijken en uit de verschillende seniorengroeperingen.
- Een sterke aanwezigheid van senioren - een reële evenredige vertegenwoordiging - is eveneens noodzakelijk in overleg- en inspraakorganen op alle beleidsniveaus.
- Het stads- of gemeentebestuur dient advies te vragen aan de seniorenraad omtrent thema’s die het leven van senioren beïnvloeden, spontaan advies van deze raad te aanvaarden en hun antwoorden - positief of negatief - correct te motiveren.
- Een goed seniorenbeleidsplan op het niveau van de gemeente omvat alle beleidsdomeinen van belang voor senioren en is nodig voor een degelijk seniorenbeleid dat bovendien ondersteund wordt door de senioren zelf.
- Vanuit de seniorenraad dienen afgevaardigden naar alle andere adviesraden van de stad of gemeente te worden gestuurd. Deze adviesraden moeten deze afgevaardigden van de seniorenraad dan ook uitnodigen op hun vergaderingen.
- Met voldoende financiële middelen en infrastructuur moeten goed opgeleide seniorenconsulenten en een specifieke schepen seniorenbeleid zorgen voor een optimale beleidsparticipatie van de senioren in stad en gemeente.

2. Wonen

- De meeste senioren willen zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving (eigen woning) blijven wonen. Deze omgeving evenals de diensten moeten goed bereikbaar en toegankelijk zijn.
- In de woning moeten de senioren kunnen beschikken over een basiscomfort. Indien aanpassingen nodig zijn moeten de senioren kunnen rekenen op advies en financiële ondersteuning. (Ver)Bouwen doet men best voor het ganse leven.
- De huurprijzen moeten betaalbaar zijn voor het pensioen, zoniet is financiële steun noodzakelijk. De besturen moeten zorgen voor voldoende sociale service-flats, voldoende sociale woningen en woonzekerheid voor de senioren. De wachtlijsten voor sociale woningen moeten correct worden uitgevoerd.
- De gemeente dient ervoor te zorgen dat maatregelen worden genomen om de veiligheid in en rondom de woningen in acht wordt genomen om valpartijen te voorkomen.
- Een goede mix van samenleven met verschillende leeftijden is aangewezen in de gemeenten (in deelgemeenten, wijken).
- De bouw van alternatieve woonvormen moet bestudeerd worden (kangoeroewoningen, duplex-woningen, groepswoningen, aanleunwoningen). Samenspraak met de seniorengroeperingen en seniorenraden is hierbij noodzakelijk.

3. Veiligheid

- Zichtbare veiligheidsvoorzieningen dragen bij tot een veilig gevoel zoals politiepatrouilles (dag en nacht en niet uitsluitend in een combi) en de goede bereikbaarheid van de politie. Het contact van stadswachten, wijkagenten en politie met de burger is ook belangrijk.
- Een goede verlichting van straten en pleinen geeft vertrouwen om ‘s avonds buiten te komen. Verloederde buurten moeten zo snel mogelijk worden aangepakt.
- Lokale besturen dienen een goed bereikbaar meldingspunt in te richten waar de burgers (incluis senioren) onveilige toestanden kunnen melden.
- Het heropwaarderen van de wijkagent is dringend noodzakelijk.

4. Mobiliteit

- Mobiliteit moet voor iedereen verzekerd zijn ook voor de mindermobielen. De oudere reiziger heeft recht op een toegankelijk en frequent openbaar vervoer en een geïntegreerd openbaar vervoersnetwerk. Het openbaar vervoer moet goed gespreid zijn in tijd (bij dag, s’avonds en in het weekend) en oppervlakte (centrum, deelgemeenten, platteland). De opstap van bussen, treinen en trams mag niet te hoog (of te ver) zijn. Het bus-, trein- en tramvervoer moet op elkaar afgestemd zijn en ook afgestemd op het vrijetijdsleven. Voor oudere personen zijn, naast stijgende, ook dalende roltrappen in stations en luchthavens noodzakelijk vooral als er valiezen te dragen zijn.
 - Taxicheques, een minder-mobielencentrale, belbussen kunnen het openbaar vervoer aanvullen mits de nodige ondersteuning van het gemeentebestuur.
- Samenspraak met en inspraak vanwege de senioren kunnen betere oplossingen aanbrengen omtrent infrastructuurwerken, rode lichten, stopplaatsen van de bussen van De Lijn, (brede) voetpaden en hindernissen hierop, toegang tot openbare gebouwen (hellend vlak, automatische deuren), openbare toiletten, de plaats van zitbanken, verlichting, zebrapaden, enz.
- Fiets- en wandelpaden worden best afgescheiden gehouden van de autorijbaan. Voordrachten over (aanpassingen van) het verkeersreglement kunnen aan de senioren meer vertrouwen en inzicht geven in het verkeer
- Daar ouderen een visuele of auditieve beperking kunnen hebben, moeten alle mededelingen in stations, luchthavens en op het openbaar vervoer zelf duidelijk leesbaar en luid en verstaanbaar genoeg zijn (geen storingen en gekraak).

5. Zorg en gezondheid

-  De senioren hebben recht op een kwaliteitsvolle en betaalbare (thuis)zorg. Daartoe is een goede samenwerking nodig tussen de zorgverleners (o.a. de mantelzorgers).
- De wachtlijsten voor de service-flats, rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen dienen weggewerkt te worden.
- De dagprijzen en de bijkomende kosten in de rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen moeten betaalbaar gemaakt worden voor de bestaande pensioenen (inkomen).
- De thuiszorg en het thuis blijven wonen verdienen ondersteuning wat betreft betaalbaarheid, informatie en vorming. De mantelzorgers en de senioren moeten ondersteund worden door de invoering of verbetering van het kortverblijf, dagopvang, nachtopvang, oppasdienst, boodschappendienst, klusjesdienst, poetshulp en lokale dienstencentra.
- De zelfredzaamheid van senioren dient gestimuleerd te worden door informatie en steun te verstrekken omtrent gezonde voeding, valpreventie, sport en beweging, sociale netwerken en verenigingen.
- Voor de mantelzorger moet een degelijk wettelijk statuut uitgewerkt worden. De gemeentebesturen moeten de voorwaarden voor het toekennen van hun mantelzorgpremies en de toegekende bedragen op elkaar afstemmen zodat de huidige ongelijkheid tussen de burgers van verschillende gemeenten en provincies wordt weggewerkt. De hogere overheid moet hier tussenkomen.

6. INFORMATIE

- Informatie moet voor iedereen bereikbaar zijn. Naast de internetinformatie blijft de geschreven informatie (voldoende groot lettertype) en gesproken informatie (luid genoeg) noodzakelijk.
- Senioren (in feite iedereen) zijn beter gediend met EEN loket in de gemeente waar ze alle informatie kunnen bekomen over alle mogelijke tegemoetkomingen zoals eigen uitkeringen, premies, dienstverlening, voorzieningen, steun.....De automatische toekenning van deze voordelen is bovendien noodzakelijk. De invulling van ingewikkelde  formulieren hieromtrent door onze senioren moet afgeschaft worden.
- Aangepaste computerlessen zijn noodzakelijk om zoveel mogelijk senioren het internet - bron van informatie - te leren gebruiken
- Het negatieve beeld dat senioren alleen maar afhankelijke en zorgbehoevende personen zouden zijn, die aan onze maatschappij heel veel geld kosten, moet door de lokale overheden worden omgebouwd. Objectieve informatie vanwege de lokale overheid omtrent o.a. de activiteiten van de seniorenverenigingen en de seniorenraad van stad of gemeente is hierbij noodzakelijk.

7. SOCIAAL LEVEN

- Om de eenzaamheid van senioren tegen te gaan dienen de sociale netwerken in de deelgemeenten en wijken (buurten) ondersteund te worden. Daarbij kunnen buurtwinkels, lokale dienstencentra en de seniorenverenigingen een belangrijke rol spelen indien ze kunnen beschikken over een degelijke infrastructuur en voldoende subsidies.
- Vrijwilligerswerk is zeer belangrijk in onze samenleving. Deze inzet moet meer gewaardeerd worden en ondersteund. Daarbij is aandacht nodig voor de diversiteit binnen de seniorengroepen : verschillen qua inkomen, afkomst, geslacht, enz
- Ontmoetingen binnen de eigen generatie van de senioren evenals met andere generaties dienen eveneens gestimuleerd te worden als middel tegen isolatie.

8. CULTUUR

- Cultuur van en voor senioren is een basisrecht. Senioren (rusthuisbewoners incluis) wensen culturele activiteiten met aangepaste aanvangsuren, gemakkelijk te bereiken en voor hen betaalbaar.
- De lokale overheden dienen de seniorenverenigingen te ondersteunen met advies (via coördinator cultuurbeleid, gemeentelijke website of e-loket), met afsluiten van contracten (o.a. i.v.m. auteursrechten), met hulp (o.a. met drukwerk), met het uitlenen van materiaal, met subsidies.
- Het culturele jaarprogramma dient in overleg met alle doelgroepen te worden opgesteld, ook met de senioren.

9. PERMANENTE VORMING

- Levenslang leren moet mogelijk zijn voor senioren die dit wensen. Hiertoe is voldoende betaalbare infrastructuur, vormingsaanbod en materiaal nodig.
- Senioren moeten kunnen leren op hun tempo en op hun maat.

10. SPORT EN BEWEGEN

- Sport en bewegen voor senioren moet op volwaardige wijze ingepast te worden in het gemeentelijk senioren- en sportbeleid. Deze activiteiten dienen aangeboden te worden op een ontspannende wijze en op maat van de senioren.
- Het gemeentelijk sportbeleid mag niet alleen gericht zijn op competitie en prestatiesporten. Voor sport en bewegen voor senioren zijn eveneens voldoende infrastructuur nodig en goed opgeleide sportbegeleiders.

Mertens Staf
Voorzitter