Liberale Senioren Groot-Leuven (LSL)

Foto van enkele leden van de Liberale senioren


Leuven, 1 maart  2011

MEMORANDUM - 30 AANDACHTSPUNTEN i.v.m. SENIOREN VOOR DE BETROKKEN MINISTERS VAN DE TOEKOMSTIGE FEDERALE REGERING (2-de deel - 10 punten) .

Het bestuur van onze vereniging heeft een memorandum opgesteld met een aantal wensen in verband met senioren. Hierbij werden de 50-punten-memoranda van de Vlaamse Ouderenraad en van de Liberale Beweging voor Volksontwikkeling (senioren van de Liberale Mutualiteit) onder de loupe genomen en samengevoegd tot 30 aandachtspunten. Sommige punten werden ook aangepast aan onze wensen. Wij vragen onze leden en lezers onderstaande tekst te lezen en hierop eventueel commentaar te leveren, toe te zenden aan het adres van de voorzitter (zie pagina "Welkom" van deze website).

A. DEELNAME AAN HET BELEID

1. De senioren, door sommigen graag ouderen genoemd, komen steeds minder aan bod niettegenstaande hun groep steeds groter wordt. De deelname van ouderen aan politieke en bestuursverkiezingen moet meer gestimuleerd worden en bovendien wettelijk ondersteund om senioren (+55) op verkiesbare plaatsen te zetten en alzo de evenredige vertegenwoordiging van alle leeftijdsgroepen in raden, besturen, parlementen en regeringen te bekomen

2. Een sterke aanwezigheid - een reële  evenredige vertegenwoordiging - is eveneens noodzakelijk in overleg- en inspraakorganen op alle beleidsniveaus.

3. Uitgebrachte adviezen - verplichte adviesaanvragen en andere adviezen van adviesraden op alle niveaus - moeten ernstig onderzocht worden door de beleidsniveaus en bij niet-uitvoering met redenen omkleed verantwoord worden of toegepast/uitgevoerd worden.

4. Een Federale Adviesraad voor Ouderen bestaat nog niet. Het is dan ook de hoogste tijd om deze in het leven te roepen. Hierbij moeten de bestaande nationale seniorenraden worden betrokken (o.a. de Vlaamse Ouderenraad)

5. De federale overheid moet alles in het werk stellen opdat senioren ook op Europees vlak kunnen deelnemen aan het beleid.

B. PENSIOENEN

1. De seniorenorganisaties moeten als volwaardige partner betrokken worden bij de uitwerking van een modern en betaalbaar pensioenstelsel.

2. Er moet een wettelijk welvaartsmechanisme voor de pensioenen worden uitgewerkt en ingevoerd (ook voor de IGO). Dit mechanisme moet gekoppeld worden aan de gemiddelde stijging van de lonen.

3. Een goed wettelijk pensioen - een sterke eerste pijler - is de absolute prioriteit. Een aanvullend pensioensysteem moet bovendien toegankelijk zijn voor alle werknemers en uitgebouwd worden voor de zelfstandigen.

4. Een maximale tewerkstelling is de beste garantie voor een goede financiering van het wettelijk pensioenstelsel en van de sociale zekerheid. Daartoe dient de feitelijke pensioenleeftijd verhoogd te worden, een leeftijdsbewust personeelsbeleid te worden ingevoerd, onbeperkt bijverdienen voor 65-plussers en jongere werknemers te worden toegelaten en de pensioenbonus beter te worden aangewend.

5. 65-plussers moeten na het oplopen van een handicap dezelfde belastingvermindering krijgen als gehandicapten jonger dan 65.

6. De solidariteitsbijdrage moet voor iedereen afgeschaft worden. Voor sommigen moet hier de intergenerationele solidariteit spelen tussen gepensioneerden. Dit betekent echter dat de harde werkers met hoge inzet en verantwoordelijkheid moeten instaan voor o.a. de luie dommeriken, de slimme luieriken, de profiteurs, enz. Dat is niet aanvaardbaar.

C. GEZONDHEID

1. De senioren hebben ook recht op een kwaliteitsvolle en betaalbare gezondheidszorg. Het is onaanvaardbaar dat sommige medische ingrepen aan senioren zouden geweigerd worden vanaf een bepaalde leeftijd.

2. Senioren kunnen nu vanaf een bepaalde leeftijd geen hospitalisatieverzekering meer afsluiten. Dit is onaanvaardbaar. De mogelijkheid moet ingesteld worden dat senioren, die dat wensen, een betaalbare hospitalisatieverzekering kunnen aangaan.

3. De dagprijzen en de bijkomende kosten in de rust- en verzorgingstehuizen moeten betaalbaar worden gemaakt voor de bestaande pensioenen (inkomen).

4. De federale overheid moet middelen ter beschikking stellen en mogelijkheden creëren die toelaten te zorgen voor een goede begeleiding van personen in hun laatste levensfase met inbegrip van euthanasie in de verzorgingsinstellingen.

5. Voor de mantelzorger moet een degelijk wettelijk statuut uitgewerkt worden.

D. MOBILITEIT

1. De oudere reiziger heeft recht op een toegankelijk en frequent openbaar vervoer en een geïntegreerd openbaar vervoersnetwerk. De opstap van bussen, treinen en trams mag niet te hoog (of te ver) zijn. Het bus-, trein- en tramvervoer moet op elkaar afgestemd zijn en ook afgestemd op het vrijetijdsleven. Voor oudere personen zijn, naast stijgende, ook dalende roltrappen in stations en luchthavens noodzakelijk vooral als er valiezen te dragen zijn.

2. Daar ouderen een visuele of auditieve beperking kunnen hebben, moeten alle mededelingen in stations, luchthavens en op het openbaar vervoer zelf duidelijk leesbaar en luid en verstaanbaar genoeg zijn (geen storingen en gekraak).

3. De beperkingen van het seniorenbiljet bij de NMBS, namelijk het verplicht vertrek vanaf 9.01 uur ’s morgens, moet afgeschaft worden. Senioren (gepensioneerden) vertrekken sowieso niet  in de morgendrukte behalve wanneer het echt nodig is. Maar in de huidige toestand moet dan de volle pot betaald worden.

4. De leeftijd alleen kan geen bepalende factor zijn om de mogelijkheid te ontzeggen een voertuig te besturen. De kostprijs van de autoverzekering moet leeftijdsneutraal bepaald zijn en betaalbaar blijven.

E. ECONOMISCH BELEID


1. De ouderen - de senioren - verdienen bescherming als consument. De productie van goederen en diensten, die de kwaliteit van leven van ouderen werkelijk ten goede komen, dient door de overheid te worden gestimuleerd . De informatie omtrent prijzen en voorwaarden moet leesbaar, doorzichtig en eenvoudig zijn (o.a. bij beleggingen en verzekeringen).

2. Agressieve verkoopstechnieken moeten door de overheid worden verboden.

3. De grensbedragen van de toegelaten arbeid voor gepensioneerden moeten automatisch worden geïndexeerd in plaats van de huidige selectieve (willekeurige) verhoging van deze bedragen.

4. Bij overschrijding van de toegelaten verdienste door arbeid met slechts +15% wordt het pensioen geschorst. Dit is onbegrijpelijk zwaar. Deze grens moet aanzienlijk opgetrokken worden ook voor de gerechtigden op een overlevingspensioen. Zoniet zullen de betrokkenen, die willen werken, andere oplossingen zoeken die niet in het voordeel zijn van de staatskas.

F. RECHTEN VAN OUDEREN

1. Wegens onvoldoende kennis van hun rechten vanwege heel wat (oudere) personen moet de overheid hen automatisch daarover op het gepaste ogenblik informeren en hen die rechten automatisch toekennen. Nu moeten ze zelf het initiatief nemen en een aanvraag indienen.

2. Om meer en beter voor hun rechten te kunnen opkomen en sociale uitsluiting te voorkomen, moeten de senioren en hun organisaties evenredig vertegenwoordigd zijn in raden, besturen, parlementen en regeringen op alle niveaus. Nu zetelen slechts 6% 55-plusssers, die meer dan 20% van de bevolking vertegenwoordigen, als mandataris in de federale en gewestelijke parlementen. De federale regering moet daartoe de noodzakelijke maatregelen nemen.

G. VRIJWILLIGERSWERK

1. Gepensioneerde senioren kunnen door vrijwilligerswerk hun jarenlange ervaring aanwenden ten voordele van hun (jongere) medeburgers. Het is noodzakelijk dat de (federale) overheid dit vrijwilligerswerk erkent, stimuleert en steunt.

2. De Liberale Senioren vragen dat de forfaitaire kostenvergoeding voor vrijwilligers wordt opgetrokken in functie van de geleverde prestaties.

H. INFORMATISERING

1. Informatie moet voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn. Niet iedereen kan thans echter een PC en aansluiting op het internet betalen. Daarom moeten ook de geschreven en mondelinge communicatiekanalen (o.a. van de overheid) behouden en goed verzorgd blijven.

2. Nieuwe technologieën en toestellen moeten gebruiksvriendelijk zijn (voor senioren). De overheid moet hiertoe de nodige maatregelen nemen t.o.v. de bedrijven.

Met vriendelijke groeten,

Voor het bestuur,

Staf Mertens
Voorzitter Liberale Senioren