Liberale Senioren Groot-Leuven (LSL)

Foto van enkele leden van de Liberale senioren


Leuven, 1 december 2010

MEMORANDUM - 30 AANDACHTSPUNTEN i.v.m. SENIOREN VOOR DE BETROKKEN MINISTERS VAN DE TOEKOMSTIGE FEDERALE REGERING (1-ste deel - 20 punten)

Het bestuur van onze vereniging heeft een memorandum opgesteld met een aantal wensen in verband met senioren. Hierbij werden de 50-punten-memoranda van de Vlaamse Ouderenraad en van de Liberale Beweging voor Volksontwikkeling (senioren van de Liberale Mutualiteit) onder de loupe genomen en samengevoegd tot 30 aandachtspunten. Sommige punten werden ook aangepast aan onze wensen. Wij vragen onze leden en lezers onderstaande tekst te lezen en hierop eventueel commentaar te leveren, toe te zenden aan het adres van de voorzitter (zie pagina "Welkom").

A. DEELNAME AAN HET BELEID

1. De senioren, door sommigen graag ouderen genoemd, komen steeds minder aan bod niettegenstaande hun groep steeds groter wordt. De deelname van ouderen aan politieke en bestuursverkiezingen moet meer gestimuleerd worden en bovendien wettelijk ondersteund om senioren (+55) op verkiesbare plaatsen te zetten en alzo de evenredige vertegenwoordiging van alle leeftijdsgroepen in raden, besturen, parlementen en regeringen te bekomen

2. Een sterke aanwezigheid - een reële  evenredige vertegenwoordiging - is eveneens noodzakelijk in overleg- en inspraakorganen op alle beleidsniveaus.

3. Uitgebrachte adviezen - verplichte adviesaanvragen en andere adviezen van adviesraden op alle niveaus - moeten ernstig onderzocht worden door de beleidsniveaus en bij niet-uitvoering met redenen omkleed verantwoord worden of toegepast/uitgevoerd worden.

4. Een Federale Adviesraad voor Ouderen bestaat nog niet. Het is dan ook de hoogste tijd om deze in het leven te roepen. Hierbij moeten de bestaande nationale seniorenraden worden betrokken (o.a. de Vlaamse Ouderenraad)

5. De federale overheid moet alles in het werk stellen opdat senioren ook op Europees vlak kunnen deelnemen aan het beleid.

B. PENSIOENEN

1. De seniorenorganisaties moeten als volwaardige partner betrokken worden bij de uitwerking van een modern en betaalbaar pensioenstelsel.

2. Er moet een wettelijk welvaartsmechanisme voor de pensioenen worden uitgewerkt en ingevoerd (ook voor de IGO). Dit mechanisme moet gekoppeld worden aan de gemiddelde stijging van de lonen.

3. Een goed wettelijk pensioen - een sterke eerste pijler - is de absolute prioriteit. Een aanvullend pensioensysteem moet bovendien toegankelijk zijn voor alle werknemers en uitgebouwd worden voor de zelfstandigen.

4. Een maximale tewerkstelling is de beste garantie voor een goede financiering van het wettelijk pensioenstelsel en van de sociale zekerheid. Daartoe dient de feitelijke pensioenleeftijd verhoogd te worden, een leeftijdsbewust personeelsbeleid te worden ingevoerd, onbeperkt bijverdienen voor 65-plussers en jongere werknemers te worden toegelaten en de pensioenbonus beter te worden aangewend.

5. 65-plussers moeten na het oplopen van een handicap dezelfde belastingvermindering krijgen als gehandicapten jonger dan 65.

6. De solidariteitsbijdrage moet voor iedereen afgeschaft worden. Voor sommigen moet hier de intergenerationele solidariteit spelen tussen gepensioneerden. Dit betekent echter dat de harde werkers met hoge inzet en verantwoordelijkheid moeten instaan voor o.a. de luie dommeriken, de slimme luieriken, de profiteurs, enz. Dat is niet aanvaardbaar.

C. GEZONDHEID

1. De senioren hebben ook recht op een kwaliteitsvolle en betaalbare gezondheidszorg. Het is onaanvaardbaar dat sommige medische ingrepen aan senioren zouden geweigerd worden vanaf een bepaalde leeftijd.

2. Senioren kunnen nu vanaf een bepaalde leeftijd geen hospitalisatieverzekering meer afsluiten. Dit is onaanvaardbaar. De mogelijkheid moet ingesteld worden dat senioren, die dat wensen, een betaalbare hospitalisatieverzekering kunnen aangaan.

3. De dagprijzen en de bijkomende kosten in de rust- en verzorgingstehuizen moeten betaalbaar worden gemaakt voor de bestaande pensioenen (inkomen).

4. De federale overheid moet middelen ter beschikking stellen en mogelijkheden creëren die toelaten te zorgen voor een goede begeleiding van personen in hun laatste levensfase met inbegrip van euthanasie in de verzorgingsinstellingen.

5. Voor de mantelzorger moet een degelijk wettelijk statuut uitgewerkt worden.

D. MOBILITEIT

1. De oudere reiziger heeft recht op een toegankelijk en frequent openbaar vervoer en een geïntegreerd openbaar vervoersnetwerk. De opstap van bussen, treinen en trams mag niet te hoog (of te ver) zijn. Het bus-, trein- en tramvervoer moet op elkaar afgestemd zijn en ook afgestemd op het vrijetijdsleven. Voor oudere personen zijn, naast stijgende, ook dalende roltrappen in stations en luchthavens noodzakelijk vooral als er valiezen te dragen zijn.

2. Daar ouderen een visuele of auditieve beperking kunnen hebben, moeten alle mededelingen in stations, luchthavens en op het openbaar vervoer zelf duidelijk leesbaar en luid en verstaanbaar genoeg zijn (geen storingen en gekraak).

3. De beperkingen van het seniorenbiljet bij de NMBS, namelijk het verplicht vertrek vanaf 9.01 uur ’s morgens, moet afgeschaft worden. Senioren (gepensioneerden) vertrekken sowieso niet  in de morgendrukte behalve wanneer het echt nodig is. Maar in de huidige toestand moet dan de volle pot betaald worden.

4. De leeftijd alleen kan geen bepalende factor zijn om de mogelijkheid te ontzeggen een voertuig te besturen. De kostprijs van de autoverzekering moet leeftijdsneutraal bepaald zijn en betaalbaar blijven.

Met vriendelijke groeten,

Voor het bestuur,

Staf Mertens

Voorzitter Liberale Senioren
Groot-Leuven