Liberale Senioren Groot-Leuven (LSL)

Foto van enkele leden van de Liberale senioren

1 maart 2010

GELDZORGEN - WAT KAN HET OCMW DOEN ?

1. HET LEEFLOON

Het “recht op maatschappelijke integratie (RMI)” kwam in 2002 in de plaats van de bestaansminimumwet. Het “leefloon” werd slechts EEN van de mogelijkheden van maatschappelijke integratie, naast “tewerkstelling” of een “individueel integratieproject“. Hier dient opgemerkt dat de nieuwe RMI-wet speciale aandacht schenkt aan de jongeren onder de 25 jaar. Het OCMW houdt zich dus uiteraard niet alleen bezig met senioren. Onze kleinkinderen kunnen misschien van deze informatie gebruik maken.

VOORWAARDEN OM RECHT TE HEBBEN

Om recht te hebben op een maatschappelijke integratie moet men voldoen aan een aantal voorwaarden :
    - In Belgie verblijven
    - Meerderjarig zijn, ontvoogd zijn door huwelijk of een kind ten laste hebben
   - Van Belgische nationaliteit zijn of als vreemdeling ingeschreven zijn in het                 bevolkingsregister of erkend zijn als vluchteling of staatsloze
    - Geen inkomen hebben (of slechts een inkomen lager dab het leefloon)
    - Werkbereid zijn tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet kan
   - Gebruik maken van andere rechten op uitkeringen (sociale zekerheid,                     onderhoudsverplichtingen)

TOEKENNINGSVORMEN

- Een tewerkstelling (voor MIN 25-jarigen binnen de drie maanden na de aanvraag)
- Een individueel integratieproject dat leidt tot een tewerkstelling (verplicht voor MIN 25-jarigen)
- Een leefloon (in afwachting van een tewerkstelling of tijdens het individueel integratieproject)

LEEFLOONBEDRAGEN

VANAF 01/06/2009 :  
                - Categorie 1 - Samenwonend       483,86 euro/maand

                - Categorie 2 - Alleenstaande        725,79 euro/maand
                - Categorie 3 - Met gezinslast        967,72 euro/maand
                    (minstens EEN minderjarig ongehuwd kind)

BIJKOMENDE VOORDELEN

Personen die het leefloon ontvangen, genieten van bijkomende voordelen :
    - Vrijstelling belasting oppervlaktewateren
    - Sociaal maximumtarief elektriciteit en aardgas
    - Verminderingskaart Belgacom en/of sociaal tarief andere telefoonmaatschappijen
    - Sociaal abonnement van De Lijn
    - Verhoogde tussenkomst in de ziekteverzekering (na 3 maanden recht)
Opmerking : Vreemdelingen die ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister krijgen GEEN RMI-leefloon maar wel  een “leefgeld”. De bedragen zijn wel dezelfde als voor het leefloon.

2. TUSSENKOMSTEN

In sommige gevallen en onder bepaalde voorwaarden bezorgt het OCMW aanvullende financiële hulp voor werkelijk noodzakelijke uitgaven. Het leefloon en de eventuele financiële steun die overeenkomt met het leefloon worden bepaald door wetten die voor alle OCMW’s in België dezelfde zijn. Het OCMW kan zelf beslissen over de aard en het bedrag van de aanvullende financiële tussenkomsten.

Veel voorkomende tussenkomsten zijn :
    -  Dringende steun (spoedsteun), overbruggingssteun, ......
    - Tussenkomst in medische kosten (remgeld, aankoop bril, tandprothese, .....)
    - Tussenkomst in woonkosten (huurtussenkomst, huurwaarborg, ......)
    - Tussenkomst in energiekosten
    - Tussenkomst in schoolkosten

Voor elk van deze tussenkomsten is er een beslissing nodig van het Bijzonder Comite van de Sociale Dienst. Deze hulp wordt dus niet automatisch en aan iedereen toegekend. Elke aanvraag wordt vooraf onderzocht door een maatschappelijk werker.

3. VOORSCHOTTEN

Wanneer iemand recht heeft op een uitkering van de sociale zekerheid of op een ander inkomen doch deze om wat voor redenen ook nog niet ontvangen heeft, kan het OCMW een voorschot hierop uitkeren om op een menswaardige wijze te kunnen leven. Een maatschappelijk werker zal onderzoeken of men recht heeft op een voorschot. Van zodra het tijdstip is aangebroken dat de betrokkene de eigenlijke uitkering gaat ontvangen, zal het OCMW met akkoord van betrokkene het voorschot terugvorderen van het uitbetalend organisme.

De opdracht voor het verlenen van voorschotten op het onderhoudsgeld voor kinderen is sinds 1/10/2005 toegewezen aan de Dienst Alimentatievorderingen (DAVO) van de Federale Overheidsdienst Financien. Deze dienst is te bereiken op het telefoonnummer 050/345007.

4. TOELAGEN MAATSCHAPPELIJK PARTICIPATIE

a. Geldsteun voor sport en cultuur

Zo U wenst aan sport te doen of naar een toneelvoorstelling te gaan. Zo U Uw kind wenst in te schrijven voor een cursus of zo U wenst materiaal aan te kopen om een hobby te beoefenen. Zo U klant bent bij het OCMW Leuven. Dan komen U en Uw gezinsleden in aanmerking voor een eenmalige toelage die maximum 50 euro per gezinslid bedraagt. Vraag aan een maarschappelijk werker of U hiervoor in aanmerking komt.


b. Sportcheques stad Leuven

Iedereen moet aan sport kunnen doen. Maar niet iedereen heeft de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij een sportclub. Daarom biedt de sportdienst van de stad sportcheques aan. Elke Leuvense OCMW-klant en zijn gezinsleden hebben recht op EEN sportcheque per jaar die recht geeft op een korting van 50% korting bij een Leuvense sportclub erkend door de sportraad (maximum 75 euro). Vanaf dit jaar kunnen kinderen van OCMW-klanten voor de helft van de normale prijs deelnemen aan een BLOSO-sportkamp.

       
5. BIJKOMENDE INFORMATIE

Deze is te bekomen in de verschillende welzijnsbureaus :
a. Welzijnsbureau Riddersstraat, Riddersstraat 145, 3000 Leuven - Tel 016/24.83.59
b. Welzijnsbureau Vesaliusstraat, Andreas Vesaliusstraat 47, 3000 Leuven - Tel 016/24.83.36
c. Welzijnsbureau Warandelaan, Warandelaan 2, 3010 Kessel-Lo - Tel 016/55.56.91
d. Contactpunt Bosstraat, Bosstraat 9, 3012 Wilsele-Putkapel - Tel 016/24.84.80 (enkel op     maandagvoormiddag)

Bron : Website OCMW Leuven (10/02/2010)

Staf Mertens