Liberale Senioren Groot-Leuven (LSL)

Foto van enkele leden van de Liberale senioren

1 december 2009

GEZINSZORG, KORTVERBLIJF EN NACHTZORG BIJ HET OCMW VAN LEUVEN

Door ziekte, hogere leeftijd of fysische handicap kunnen de dagdagelijkse taken voor sommigen onder onze senioren erg moeilijk worden. In de OCMW’s werden daarom een aantal diensten opgericht die kunnen helpen bij de persoonlijke verzorging en bij de uitvoering van de huishoudelijke behoeften zoals o.a. de dienst gezinszorg. Daarenboven werd er in heel wat OCMW’s voor gezorgd dat ouderen voor korte tijd kunnen ondergebracht worden in centra voor kortverblijf zodat de mantelzorgers (een partner, een ouder of een familielid) er ook even tussenuit zouden kunnen. Op dezelfde wijze werd er “nachtzorg” ingericht zodat de mantelzorgers  ‘s nachts ontlast zouden kunnen worden en zelf beter tot rust zouden kunnen komen.

DE GEZINSZORG

1. Bepalingen

Onder “gezinszorg” verstaat men persoonlijke zorg, ondersteuning en hulp in het huishouden. Dit kan voor een aantal senioren goed van pas komen. Elke inwoner van Groot-Leuven die door ziekte ouderdom of een handicap hulp nodig heeft, kan hiervan gebruik maken. Degenen die voor deze verzorging aan huis komen, mogen echter slechts de helft van hun werktijd besteden aan het onderhoud van de woning.

a. De persoonlijke zorg bestaat uit de hulp bij het wassen en het aankleden, de hulp bij een bezoek aan het toilet, eenvoudige voet- en haarverzorging, het klaarleggen en toedienen van de voorgeschreven medicijnen. De verzorgenden mogen echter geen inspuitingen uitvoeren.

b. De ondersteuning omvat de begeleiding bij bezoeken aan de dokter, de kapper of pedicure, de hulp bij een zinvolle tijdsbesteding. Het aanzetten tot zefstandig handelen hoort hier eveneens bij.


c. Onder hulp in het huishouden wordt verstaan maaltijden klaarmaken, de afwas doen, wassen en strijken, bedden opmaken, ramen wassen, boodschappen doen (alleen of samen), de kinderen opvangen (in hulpbehoevende jonge gezinnen), hulp bij administratieve taken.

2. Aanvraag en kostprijs

 
- Het volstaat de maatschappelijke werker van de deelgemeente waar u woont te telefoneren (Leuven - 016/24.83.25, Heverlee/Wilsele - 016/ 24.83.78, Kessel-Lo - 016/ 24.83.94) . Deze beslist dan op basis van uw behoeften over aantal en tijdstip van de tussenkomsten. Deze gebeuren op weekdagen zowel in de voor- als namiddag. Er kan wel een wachttijd zijn. Elk jaar wordt een andere verzorgende toegewezen. Indien deze belet is te komen, wordt indien beschikbaar een andere gestuurd.

- De kostprijs hangt af van de gezinstoestand. De maatschappelijke werker bepaalt de prijs, maandelijks te betalen, op basis van een wettelijke bijdrageschaal. Elk jaar wordt de prijs per uur opnieuw berekend.

HET KORTVERBLIJF IN “De Passerel”

1. Waar

Het centrum voor kortverblijf De Passerel is ondergebracht in de gebouwen van het rusthuis E. Remy (centrum Leuven) en biedt tijdelijke opvang voor valide zowel als voor zorgbehoevende ouderen die nog thuis verblijven. Aan deze gastbewoners wordt een onderkomen en voeding bezorgd evenals een verblijf met een aangepast aanbod aan activiteiten.

2. Infrastructuur

De gastbewoners krijgen een eenpersoonskamer met televisie toegewezen en kunnen gebruik maken van de voorzieningen van het woon- en zorgcentrum Edouard Remy (Leuven) zoals een cafetaria, een winkeltje, een kapsalon, een bibliotheek, een filmzaal, een hobbylokaal, een kinelokaal, een relaxatielokaal, enz

Gastbewoners kunnen maximaal 60 opeenvolgende dagen en maximaal 90 dagen per jaar in De Passerel verblijven.


3. Aanvraag en kostprijs

Om opgenomen te kunnen worden moet men eerst een aanvraag indienen bij het OCMW - Tel 016/ 24.84.20. De maatschappelijke werker behandelt uw aanvraag en bezorgt informatie. Op verzoek kan men een rondleiding krijgen in De Passerel.

Men betaalt een vaste dagprijs. In De Passerel bedraagt deze thans voor een Leuvenaar 42,76 euro. Voor een niet-Leuvenaar is dat 49,62 euro. Voor die prijs krijgt men huisvesting, voeding (zonodig dieetmaaltijden) en drank. Medicijnen, doktersbezoeken en kinesitherapie zijn niet inbegrepen. De meeste ziekenfondsen komen tussen in de kosten voor een kortverblijf.


DE NACHTZORG

1. Waar

Door ‘s nachts toezicht te bieden aan oudere zorgbehoevende personen kunnen de mantelzorgers ontlast worden. Afhankelijk van de thuissituatie en de mogelijkheden van de zorgbehoevende zijn drie formules mogelijk :     
a. De zorgaanvrager krijgt nachtoppas aan huis van een ervaren vrijwilliger
b. De nachtzorg aan huis wordt geboden door een gediplomeerde verzorgende
c. Er wordt ‘s nachts een verblijf voorzien in een woon- en zorgcentrum o.a. zoals                 in De Passerel te Leuven.


2. Aanvraag en kostprijs

Een zorgbehoevende kan in onze regio beroep doen op de Thuiszorg Vlaams-Brabant gevestigd op adres Remylaan 4 B te 3018 Wijgmaal. Voor het arrondissement Leuven is er een coördinator aangesteld (Tel 016/ 24.20.93 van maandag tot vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur). Elke aanvraag wordt met de betrokkene besproken door deze coördinator. Vooral zwaar zorgbehoevende personen, dementerenden, gezinnen waar een tijdelijke ontlasting van de mantelzorger noodzakelijk is of personen in een palliatieve toestand komen in aanmerking.

De nachtzorg kan geboden worden van 22 uur ‘s avonds tot 7 uur ‘s morgens en kost 25 euro per nacht. Voor meer uren betaalt men een kleine meerprijs. Bij nachthotel (d.i. verblijf in De Passerel) liggen de uren ruimer zonder meerkost. ‘s Avonds kan men er dan terecht vanaf 19 uur en ‘s morgens kan men vertrekken tussen 7 uur en 9 uur. Voor een ontbijt (3 euro) en avondmaal (5 euro) dient te worden bijbetaald. Voor Info kan men hier terecht op Tel Nr 016/ 24.84.20.

Bron : Website OCMW Leuven (20/10/2009)

Staf Mertens