Liberale Senioren Groot-Leuven (LSL)

Foto van enkele leden van de Liberale senioren

31 MEI 2009

VERSLAG EN COMMENTAAR OVER DE OPRICHTING VAN DE SENIORENWERKING “ZILVERBLAUW” BIJ OPEN VLD ! (Verschenen in ons tijdschrift editie juni 2009)

De vereniging “Liberale Senioren” heeft tot doel de morele, sociale en materiele belangen van de senioren en gepensioneerden te verdedigen. Deze doelstellingen kunnen verwezenlijkt worden door o.a. de verzameling en de mededeling van informatie. Goed om weten o.a. is dat de Open Vld eindelijk een seniorenwerking genaamd “Zilverblauw”, naar eigen zeggen, “een ervaringsnetwerk” heeft opgericht. Goed dat "het" er is, zei de voorzitter van LBV op het congres van 6 maart 2009 dat doorging in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel. Als het (redelijk) goed is, zeggen wij het ook. Dan kunnen onze leden en lezers zich een eigen mening vormen.

A. VERKIEZINGEN OP KOMST

Maar ..... de volgende tekst staat sinds 7 maart 2009 op onze website "http://www.liberalesenioren.be" : "Er zijn verkiezingen op komst (7 juni 2009) en er heeft een stichtingscongres van Zilverblauw plaatsgehad in het Paleis van Schone Kunsten te Brussel op
vrijdag 6 maart 2009 met workshops, zelfs een optreden van Gunther Neefs en nadien een uitgebreide receptie. Er werd op geen kosten gekeken. " We zijn er mee bezig", heeft voorzitter Gabriels ons een tijdje geleden medegedeeld en uiteindelijk is het er toch van gekomen. 

De lokale initiatieven zoals te Herent, Diest, Gent, Dendermonde, Leopoldsburg, Leuven en op nog andere plaatsen hebben dus op nationaal VLD-niveau, laat en schoorvoetend, navolging gekregen. De LBV/LBG-verenigingen waren talrijk aanwezig. De Liberale Senioren Groot-Leuven woonden alle workshops bij met onze bestuursleden.”

B. TOCH ENKELE MERKWAARDIGE VASTSTELLINGEN

1. Als voorzitter van “Zilverblauw” werd Dhr Gabriels aangeduid door de Open Vld-top. Er bestaat thans dus (nog) geen democratisch verkozen bestuur van “Zilverblauw“.


2. Iedereen, ongeacht zijn/haar leeftijd, dus ook piepjonge Open Vld-leden en politici en andere niet-senioren, kunnen deel van uitmaken van Zilverblauw en dus mee beslissen. Dit werd ook nog eens herhaald door Open Vld-voorzitter Somers tijdens zijn speech op dit Zilverblauw-congres.

3. We hebben op dit congres geen pers zien rondlopen en na 6 maart 2009 hebben we over dit onderwerp ook niets kunnen lezen in de media. 

4. Een synthese over het verloop van het congres "Zilverblauw" en de besproken onderwerpen in de drie workshops "arbeid", "pensioenen" en "wonen" staan nog altijd niet op de website van de Open Vld. Wel kan je er een aantal foto's vinden en een tekst die VOOR het congres werd geplaatst maar met een onvolledige inhoud o.a. over vrijwilligerswerking.

5. In het verslag van het Open Vld-congres van 7 juni 2008 staat dat in de op te richten Open Vld-partijraad vertegenwoordigers van Jong VLD, Zilverblauw en Open VLD Vrouwen zullen zetelen. De besturen van deze "bewegingen" moeten wel democratisch verkozen zijn, zegt het reglement hetgeen niet klopt met wat in Par 1 staat vermeld. Dit reglement laat bovendien slechts 3 afgevaardigden van o.a. Zilverblauw toe waarvan reeds voorzitter Gabriels. Wie zullen de twee andere vertegenwoordigers zijn ?"

C. WORKSHOPS ARBEID, PENSIOENEN EN WONEN

Er werden 3 workshops gehouden. Gedurende deze besprekingen werden een aantal door de eigen medewerkers en politici van de Open Vld voorbereide onderwerpen besproken. Deze onderwerpen en stellingen waren vooraf niet aan de congresdeelnemers toegezonden maar werden toch goedgekeurd. In het algemeen werd de vergrijzing gedurende dit congres als een positief verhaal voorgesteld en men zegt “er voor te willen zorgen dat de volgende 50 jaar de weldaad van de vergrijzing het haalt van de maatschappelijke kost ervan“. Onze commentaar omtrent de ingenomen stellingen wordt hierna schuin afgedrukt.


D. WORKSHOP ARBEID

Hier werden 3 stellingen geformuleerd.
1. Zilverblauw wil een grotere waardering voor werknemers die verder werken na de leeftijd van 60 jaar en daartoe de pensioenbonus verhogen. Hierin kunnen we komen. Wie vrijwillig langer werkt, moet daarvoor beloond worden.
2. Men wil de invoering van een volwaardige individuele loopbaanrekening. Op eigen tempo wil men
de werknemers een pakket gepresteerde uren laten verzamelen dat overeenkomt met een volledige loopbaan (70.000 uren = loopbaan van 45 jaar). Hier zijn we niet zo zeker dat de werkgevers zomaar personeel willen engageren of in dienst houden dat te pas en te onpas verdwijnt om een lange vakantie te nemen, een familielid te verzorgen of om wat anders te gaan doen waar het zin in heeft.
3. Vrijwilligerswerk moet door de overheid gestimuleerd worden door het jaarplafond van de forfaitaire kostenvergoeding te verdubbelen. Wie zich inzet mag uiteraard beloond worden.

E. WORKSHOP PENSIOENEN

Hier werden 4 stellingen geformuleerd.
1. De mogelijkheid bieden om onbeperkt bij te verdienen voor gepensioneerden zonder dat deze gesanctioneerd worden met een vermindering op het pensioen of zelfs met een schorsing. Dit moet kunnen zolang het op vrijwillige basis gebeurt.

2. De cumul van pensioen met een bijkomende activiteit niet fiscaal afstraffen. Hier kunnen we niets op tegen hebben.
3. Een onaantastbaarheid van het pensioenrecht zodat een pensioen steeds verworven is op basis van een aantal gepresteerde jaren en niet meer op basis van leeftijd. Hieromtrent wordt best nog wat bijkomend onderzoek uitgevoerd.

4. Afschaffing van de solidariteitsbijdrage voor iedereen. Dit werd reeds meermaals op het Open Vld-programma gezet naar verkiezingen toe doch haalde tot op heden niets uit. Nieuwe hoop doet echter leven.

Opmerking : In de congresbrochure van Open Vld wordt verder gesuggereerd om “te evolueren naar een eenvoudiger pensioenlandschap en om de schotten tussen de pensioenen van de verschillende beroepsgroepen (arbeiders, bedienden, ambtenaren) af te bouwen en te evolueren naar een uniform kader“. Hier zullen de vakbonden van de meer dan 900.000 ambtenaren en de ambtenaren zelf op hun tellen moeten passen want deze gecamoufleerde formulering betekent niets anders dan dat deze pensioenen geviseerd worden.

F. WORKSHOP WONEN

Hier werden 3 stellingen geformuleerd.

1. Senioren in staat stellen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen en hiervoor de nodige voorzieningen ter beschikking te stellen.

2. Een wettelijk kader maken voor de omgekeerde hypotheek ten einde de eigen woning te kunnen verzilveren om de kosten voor de oude dag te kunnen betalen.
3. Nieuwe vormen van samenwonen moeten ondersteund worden zoals kangoeroewonen, groepswonen en aanleunwonen.
Deze 3 stellingen kunnen onze senioren zeker helpen om een eigen keuze te maken.

BESLUIT

Heel wat van bovenstaande stellingen vertolken datgene wat wij, de Liberale Senioren Groot-Leuven, reeds jarenlang promoten en nastreven. Sommige van bovenstaande stellingen en opmerkingen (Par 4. 2 en Par 5 - Opmerking) moeten echter eerst grondig onderzocht worden.


Verder moeten wij ons afvragen hoe het nu verder moet met Zilverblauw ? Wordt die oprichting wel degelijk ernstig genomen door de Open Vld ? Wat mogen wij, Liberale Senioren, daarvan verwachten ? Als lid van de Liberale Beweging voor Volksontwikkeling (LBV) en van de Liberale Bonden Gepensioneerden Brabant (LBGB) maken wij in feite deel uit van Zilverblauw. Bij onze leden en ons bestuur ligt dus de taak om permanent aandacht te blijven hebben voor deze pasgeborene.

Staf Mertens
Voorzitter