Liberale Senioren Groot-Leuven (LSL)

Foto van enkele leden van de VLD senioren

14 februari 2008

POLITIEKE ACTIVITEITEN EN DOELSTELLINGEN VOOR 2008

Het is hier de bedoeling ons politiek gericht programma voor 2008 uiteen te zetten. Dit programma werd besproken en goedgekeurd op de Algemene Vergadering van de VLD-Senioren Groot-Leuven van 9 februari 2008 die doorging in zaal Pavo te Heverlee.

1. Algemeen

Wij willen aandacht blijven hebben voor onderwerpen, zowel nationale als lokale, die de senioren aanbelangen. Onze statuten bepalen immers dat we de politieke, sociale en materiele belangen van de senioren en de gepensioneerden verdedigen door o.a.          

Meer politieke bewustmaking van de senioren zelf. Zoals is gebleken bij de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 stemmen senioren niet noodzakelijk voor senioren. Wij vragen ons af waarom ze dat niet doen. De “anderen” houden zich immers niet noodzakelijk bezig met de problemen van de         senioren. Integendeel. En de jongeren doen dat meestal niet.
    

Onderlinge frontvorming en solidariteit promoten. Sommige verkozen senioren haken af na de verkiezingen. In het arrondissement zijn er zo enkelen. Verkozen senioren zouden zich o.a. moeten bezighouden met de problemen van de senioren en zouden hun kiezers niet in de steek mogen laten. De “anderen” houden zich niet (noodzakelijk) bezig met de problemen van de senioren.

Meer politieke inspraak afdwingen. Daarvoor moet men verkozenen hebben. Daartoe moet men senioren hebben die op goede plaatsen staan op de lijsten. Om dat te bereiken moeten de senioren zelf uit hun schelp komen EN EENSGEZIND OPTREDEN.

Motivering eigen (jongere en oudere) VLD-mandatarissen omtrent de seniorenproblematiek. Bij de Open Vld en zeker bij de Open Vld-Leuven blijkt dat bijzonder moeilijk te zijn. De senioren werden in het Open Vld-bestuur Leuven einde 2006 gewoon weggestemd voor een mandaatje in het OCMW en dit door de jongerengroep rond Ceysens in dit bestuur en door een gedeelte van de toenmalige Open Vld-fractie.
    

Bekendmaking van onze eigen standpunten via eigen tijdschrift en via onze website. Nogmaals, de “anderen” doen dat niet voor ons OF DOEN ALSOF.

2. Noodzakelijke acties

Tussenkomsten en inspraak afdwingen i.v.m. volgende onderwerpen :
Opbouw van een seniorenstructuur op nationaal niveau (zoals Jong VLD en de VLD-Vrouwen). De vereniging VLD-Senioren werd tot op heden niet erkend. Jong VLD  en de VLD-Vrouwen zijn wel erkend en krijgen publicatierecht en plaats in het OpenVldMagazine en in De Burgerkrant om zich te promoten. De senioren krijgen dat niet.

Pensioenen (inkomsten - welvaart - solidariteitsbijdrage).
De solidariteitsbijdrage moet nog steeds betaald worden door een groot aantal gepensioneerden. Deze moet worden afgeschaft.

Problemen oudere werknemers (vanaf 45 jaar), het generatiepact, langer werken. Senioren kunnen nu op vrijwillige basis langer werken en krijgen daarvoor wat meer pensioen. Maar van meer inspraak is daarbij nog altijd geen sprake.

Inspraak, integratie, vorming, informatie noodzakelijk
De Open Vld-Top is nog altijd tegen adviesraden. Deze zouden op termijn moeten verdwijnen. Daarvan kan en zal zeker geen sprake zijn. Sommige adviesraden zijn immers wettelijk verplicht.
   
3. BIJZONDERE ONDERWERPEN

(a) NOG ALTIJD GEEN SENIORENSTRUCTUUR BINNEN DE Open Vld

Wij hebben in het nabije verleden getracht op nationaal niveau een seniorenstructuur op te bouwen. Dit initiatief bleef echter niet zonder weerstand. De Liberale Beweging voor Volksontwikkeling waarvan wij ook deel uit maken was verre van gelukkig met dit initiatief. Ook de Open VLD-Top heeft ons laten komen naar de Melsensstraat en medegedeeld dat de VLD-Senioren Nationaal niet erkend zullen worden. Van de beloofde  hulp  en van de beloftes van bepaalde politici is niets in huis gekomen. De senioren worden blijkbaar eerder beschouwd als wegwerpkiezers die hun stemgedrag echter kunnen en zullen "aanpassen".

(b) Eigen tijdschrift en eigen website

(1) Ons doel is het verder uitgeven van ons tijdschrift de "VLD-SENIOREN-INFORMATIE"  4-maal per jaar aan 50-plussers, senioren (+55), gepensioneerden, enz. Dit is een uitstekende manier om over onze ideeën en standpunten op een meer uitgebreide manier te informeren.

(2) Verder uitbouwen van onze website, heel wat minder braaf dan vroeger, met als doel zoveel mogelijk onze ideeën en onze opvattingen te kunnen verspreiden. Onze website is www.vldsenioren.be/leuven/

(c) Verder deel uit maken van de Leuvense Seniorenraad

Voor de Leuvense seniorenraad, een van de 9 adviesraden van Leuven, worden er om de drie jaar verkiezingen gehouden. Na verkiezingen voor het dagelijks bestuur van de seniorenraad in november 2006 tellen we op dit ogenblik TWEE leden in dit dagelijks bestuur. We hebben ook DRIE afgevaardigden met stemrecht in de eigenlijke seniorenraad. Wij blijven ook verder deelnemen aan de vergaderingen van de seniorenraad en van de seniorenwerkgroep Leuven-centrum. In deze werkgroep hebben we ook 3 afgevaardigden.

Staf MERTENS 

                                                        
Bestuur Kalender In beeld Pers Dossiers Contact Links