Liberale Senioren Groot-Leuven (LSL)

Foto van enkele leden van de VLD senioren
Liberale Senioren Groot-Leuven : PROGRAMMA VLD-SENIOREN GROOT-LEUVEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 3 augustus 2006

PROGRAMMA VLD-SENIOREN GROOT-LEUVEN VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 8/10/06 -"ONDERWERPEN DIE SENIOREN AANBELANGEN" (Deel 3)

Alles is niet perfect in Leuven. Dat zou maar al te mooi zijn. Parkeren in Leuven is bijvoorbeeld een ware ramp en is uitermate duur. Leuven is veel verbeterd, hoort men ook zeggen. Tegenspreken kunnen we dit niet maar de plannen voor al deze verbeteringen bestonden reeds meer dan een dozijn jaar geleden. En als we rondom ons kijken, stellen we vast dat er nog veel verbeterd kan worden. De VLD-Senioren houden de ogen open en pleiten voor :

* EEN AANGENAME EN GEZONDE GEMEENTE OM IN TE LEVEN

- Leven in een stad of gemeente moet ook mogelijk zijn voor slecht- of moeilijk-gaanden, slechtzienden, slechthorenden, mindermobielen. Er moet meer aandacht besteed worden aan de op- en afritten van de trottoirs, de breedte en de openingswijze van deuren (o.a. openbare gebouwen, telefooncellen, sanitaire installaties, liften,enz), de hoogte van loketten, deurbellen, telefoontoestellen, parkeer- en geldautomaten, rekken in winkels, warenhuizen, bibliotheken, enz.

- Voor de slechtzienden zijn alle hindernissen die op stoepen kunnen voorkomen er teveel aan. Hier verwijzen we nogmaals naar een grondige studie hieromtrent die uitsluitsel moet geven over wat kan en niet meer kan. De huis-aan-huisinformatie verspreid door gemeente of provincie, telefoonboeken, ....... moeten in een goed leesbaar lettertype zijn afgedrukt.

- Waar het kan moeten de stoepen minimum 1m breed zijn voor hen die slecht te been zijn en die hulp nodig hebben om zich voort te bewegen. Elke opstaande boord kan gevaarlijk zijn. Op de Grote Markt te Leuven vertonen de goten een hoogteverschil van zowat 3 cm hetgeen reeds zeer gevaarlijk (omslaan van enkels) is en dit niet alleen voor slechtgaanden.

- Dure grootschalige renovatiewerken met verplichte verhuis der bewoners moeten ten allen prijze worden vermeden door de sociale huisvestingsmaatschappijen (o.a. Dijledal te Leuven). De werken aan de blokken van St. Maartensdal duren veel te lang en de bewoners moeten inspraak krijgen. Het stadsbestuur moet een dergelijke maatschappij beter controleren.

- De geneesmiddelen, de ziekenhuizen, de rusthuizen en de service-flats moeten betaalbaar blijven. De zorgverzekering moet in het belang van de senioren worden uitgebouwd. De leesbaarheid en de verstaanbaarheid van bijsluiters moeten worden verbeterd.

- Het aantal rusthuisbedden moet per regio (o.a. in de regio Leuven) voorzien worden in functie van de werkelijke behoeften en vooral in functie van de toenemende vergrijzing. Zoniet zullen we binnen enkele jaren achter de feiten aanhollen. Het verblijf in een rusthuis is te duur voor heel wat gepensioneerden en hun families. Oplossingen moeten gezocht worden om dit verblijf betaalbaarder te maken.

- De hernummering van woningen en gebouwen en de wijziging van namen van straten, enkel en alleen om een opgesmukt bestand te verkrijgen (zoals te Leuven - een 180-tal straten), bezorgt de bevolking heel veel last en zeer weinig nut.

- De ophaling van het huisvuil, die nu slechts om de twee weken gebeurt, moet zodanig uitgevoerd worden dat de bewoners niet met rottende en stinkende afval blijven zitten. Indien de ophaling van GFT om de week gebeurt, blijft de GFT-bak daarvoor de beste oplossing en niet weer nieuwe zakken waarvoor de bewoners nog eens moeten betalen.

* AANDACHT VOOR DE VEILIGHEID

- Elke gemeente moet de nodige middelen uittrekken voor een degelijk veiligheidsapparaat. Zij moet de burgers goed geschoolde en voor hun specifieke taken goed getrainde mannen en vrouwen van onberispelijk gedrag ter beschikking stellen. Administratieve taken waarmee de politie vandaag wordt belast, moeten meer worden uitgevoerd door burgerpersoneel.

- Iedere politieagent moet daadwerkelijk aandacht betonen voor iedere klacht of ieder verhaal van een burger omtrent wat in zijn straat of wijk gebeurd is of aan het gebeuren is.

- Het werk van de wijkagent en de goede contacten met de bewoners van zijn wijk zijn essentieel voor de veiligheid. Hij moet zijn taak voltijds kunnen volbrengen. Hij rijdt best met zijn fiets door de wijk en niet met een bromfiets.

- De winkelwandelstraten te Leuven moeten beter verlicht zijn vanaf valavond.

INVESTEREN IN DE MENS

* TOERISME, SPORT EN RECREATIE

- Er moeten voldoende keuzemogelijkheden tot permanente vorming en informatie evenals zinnige tijdbestedingsmogelijkheden worden aangeboden door gemeente en provincie. Koffie-en-taart-namiddagen alleen volstaan niet.

- Ten einde de sportinfrastructuur zo dicht mogelijk bij de burger te brengen, dienen de sportaccommodaties van de gemeentelijke en stedelijke instellingen ‘s avonds en in het weekend opengesteld worden voor het publiek. Sport- en recreatiemogelijkheden moeten er zijn voor iedereen.

- De stedelijke en gemeentelijke overheden moeten betaalbare vergader- en ontmoetingslolalen ter beschikking stellen van de seniorenraad, de seniorenwerkgroepen en van de seniorenverenigingen.

- De stedelijke en gemeentelijke overheden moeten betaalbare sportaccommodatie voorzien, ook voor senioren. Deze moet goedkoper zijn voor inwoners van Leuven. Het zwembad ’t Celestijntje te Heverlee werd gesloten ten nadele van de buurtbewoners, ten nadele van de scholen in de omgeving, ten nadele van de lokale verenigingen en van de senioren.

- De petanquebanen (o.a. te Leuven) moeten beter onderhouden worden en uitgerust met zitbanken en bescherming tegen de weersomstandigheden.

Met vriendelijke groeten,

Staf Mertens
Lid OCMW-Raad & Vast Bureau
Voorzitter VLD-Senioren Groot-Leuven

ga terug naar home pagina