Liberale Senioren Groot-Leuven (LSL)

Foto van enkele leden van de VLD senioren
Liberale Senioren Groot-Leuven : PROGRAMMA VLD-SENIOREN GROOT-LEUVEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 20 Juni 2006

PROGRAMMA VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 8/10/06 -"ONDERWERPEN DIE SENIOREN AANBELANGEN"

Alles is niet perfect in Leuven. Dat zou maar al te mooi zijn. Parkeren in Leuven is bijvoorbeeld een ware ramp en is uitermate duur. Daarover later meer. Leuven is veel verbeterd, hoort men zeggen. Tegenspreken kunnen we dit niet maar de plannen voor al deze verbeteringen bestonden reeds meer dan een dozijn jaar geleden. En als we rondom ons kijken, stellen we vast dat er nog veel verbeterd kan worden. De VLD-Senioren houden de ogen open en pleiten voor :

EEN BURGERVRIENDELIJKE POLITIEK

* EEN AANGEPASTE POLITIEKE CULTUUR VOOR DE VOLGENDE LEGISLATUUR

- Een onmiddellijke doorlichting en een jaarlijkse evaluatie van de advies- en overlegorganen op gemeentelijk en provinciaal niveau is noodzakelijk. De huidige seniorenraad van Leuven is bijna uitsluitend samengesteld uit afgevaardigden van de katholieke en socialistische seniorenverenigingen. Elke partij (filosofische strekking) vertegenwoordigd in de gemeenteraad met meer dan 5% van de stemmen en die bovendien een seniorenwerking heeft, moet minstens EEN afgevaardigde senior (+55) hebben in de dagelijkse besturen van de adviesraden (o.a. in de seniorenraad die thans uit 12 leden bestaat).

- Een georganiseerde seniorenstructuur (o.a. binnen de partijen) is noodzakelijk zowel op nationaal als op regionaal niveau en uiteraard op lokaal niveau (zoals er meestal een structuur bestaat voor de jongeren en voor de vrouwen)

- Senioren moeten voorafgaandelijk inspraak krijgen i.v.m. maatregelen die hen rechtstreeks of onrechtstreeks aanbelangen.

- De ouderenwerkloosheid krijgt al te zelden aandacht. Oudere werknemers moeten beter worden beschermd tegen afdanking.

- Er moet een volwaardige schepen voor senioren worden aangeduid met eigen middelen en een eigen administratie. Nu is er bijvoorbeeld te Leuven een schepen voor senioren doch de bijhorende administratieve taken worden door het personeel van de schepen van welzijn uitgevoerd.

* EEN BETERE DIENSTVERLENING

- Een groot gedeelte van de senioren en gepensioneerden wenst zo lang mogelijk thuis en in de eigen vertrouwde omgeving te blijven. De bijhorende dienstverlening moet verder worden verbeterd. Er moet een behoorlijke manteltoelage worden toegekend.

- De wachtlijsten voor de OCMW-thuisdiensten (dienst gezins- en bejaardenhulp en poetsdienst) moeten worden weggewerkt te Leuven. Dit kan alleen door de aanwerving van bekwaam personeel.

- De OCMW'S (o.a. Leuven) moeten de kort- en de dagopvang voor senioren op professionele wijze uitbouwen.

- Senioren die niet thuis kunnen verzorgd worden, moeten worden ondergebracht in instellingen aangepast aan hun behoeften. Service-flats, rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen moeten diensten aanbieden aangepast aan de fysieke en mentale mogelijkheden van de senioren. Deze diensten worden best ondergebracht in EEN complex zodat de senioren in dezelfde omgeving kunnen blijven wonen.

- De nieuwe service-flats in Kessel-Lo en te Wilsele-Putkapel zijn veel te duur voor de doorsnee gepensioneerde Leuvenaar. De eenkamerflats kosten 27 euro per dag of 810 euro per maand (+32.400 oude BFr) aan huur ; de flats met twee kamers kosten 30 euro per dag of 900 euro per maand (+36.000 oude BFr). De bijkomende kosten lopen bovendien zeer hoog op.

- Het afstaan van de PGC-bedden in de Vlamingenstraat (ziekenhuisbedden met voordelig riziv-tarief) aan het UZ Leuven is alleen maar een groot verlies voor de Leuvenaars en helemaal geen voordeel. Zij zullen nu veel meer moeten betalen voor een verblijf in hetzelfde gebouw.

- De privacy van de senioren moet ten volle gerespecteerd worden (een- of MAXIMUM tweepersoonskamers, afzonderlijk sanitair). De drie- en meerpersoonskamers moeten worden aangepast tot moderne een- en tweepersoonskamers.

- Er is een betere controle nodig op de personeelsbezetting in de rusthuizen.

- Bij het verlaten van een ziekenhuis kunnen (alleenstaande) senioren thuis met heel wat moeilijkheden af te rekenen krijgen om voor zichzelf te zorgen. Een eerste oplossing om dit probleem te verhelpen is een "overgangskliniek" of een "brugopvangst" in het leven te roepen waar pas uit het ziekenhuis ontslagen personen verpleging kunnen ontvangen. Een tweede oplossing is de kortopvang in rusthuizen uit te breiden. Een studie omtrent deze problematiek moet de beste oplossing voor de herstellenden opleveren. Voor degenen die toch thuis kunnen verblijven dient een zorgenplan opgesteld te worden waarbij de patient, de familie, de verzorgers en de huisdokter moeten betrokken worden.

- De uitrusting van sommige begraafplaatsen (o.a. te Leuven) moeten nog verbeterd worden met sanitaire voorzieningen en een overdekte plaats om te schuilen.

- De Info-Leuven , verdeeld met een publiciteitsblad, moet in het begin van de week worden verspreid.

Deze lijst met onderwerpen, belangrijk voor de VLD-Senioren Groot-Leuven, werd eenparig goedgekeurd door het bestuur van de vereniging.

Staf Mertens
Lid OCMW-Raad & Vast Bureau
Voorzitter VLD-Senioren Groot-Leuven

ga terug naar home pagina