Liberale Senioren Groot-Leuven (LSL)

Foto van enkele leden van de VLD senioren
Liberale Senioren Groot Leuven : Maatregelen eindeloopbaan en vergrijzing

28 februari 2006

NU OOK OCMW- SERVICEFLATS NIET TE BETALEN IN LEUVEN !

De meeste ouderen willen het liefst zo lang mogelijk in hun eigen omgeving blijven wonen. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen waarbij de senior niet meer thuis kan of wil blijven o.a. wanneer de hulp die hij/zij nodig heeft, niet beschikbaar (meer) is. De keuze van een serviceflat, appartement of woning voor senioren is uiteraard een zeer belangrijke zaak. Velen zullen zich afvragen : "Hoeveel gaat dat kosten ?" en "Is mijn pensioen wel voldoende om de huur en de andere kosten te betalen ?"

Op 22 en 24 februari 2006 werden de geïnteresseerden (ingeschrevenen) voor de nieuwe OCMW-serviceflats van Kessel-Lo (Ter Vlierbeke) en Wilsele-Putkapel (Ter Putkapelle) uitgenodigd voor een uitgebreide informatie. Vooral de hoge huurprijzen en kosten maakten indruk bij de aanwezigen.

PENSIOEN TE LAAG OM SERVICEFLAT TE BETALEN

In de regio Leuven diende voor de huur van serviceflats - studie mei 2004 - tussen 405,9 euro en 1020 euro per maand als huur te worden betaald. Voor een verblijf in de serviceflats van Ruelenspark - Heverlee (OCMW Leuven) bedroeg de huur toen 405,9 euro per maand. In de Residentie Prinses Astrid te Lubbeek betaalde men 412,8 euro (OCMW-Lubbeek) en in De Parel te Holsbeek 427,5 euro (een VZW).

De prijzen zijn sindsdien uiteraard gestegen. Nu in 2006 betalen de bewoners van een flat in Ruelenspark te Heverlee 15,5 euro huur per dag of 465 euro (18.758 BFr) per maand van 30 dagen. Per maand van 31 dagen is dat 15,5 euro x 30 = 480,5 euro (19.383 BFr).

Wij stellen bovendien vast dat zo’n 390 euro per maand aan eten moet bijgeteld worden en zo’n 80 euro aan kosten voor water, verwarming en elektriciteit. Bovendien moet de mutualiteitsbijdrage, het remgeld dokter, de kapper, de voetverzorging, de telefoon .... ook nog betaald worden. En dan mogen we ook het eigen zakgeld niet vergeten.

Uit de statistieken blijkt daarentegen dat meer dan 80 % der gepensioneerden minder dan 40.000 Bfr per maand pensioen ontvangt of minder dan 1000 euro. Uit een snelle vergelijking blijkt dat vele gepensioneerden, zelfs met bovenstaande relatief lage huurprijzen, onvoldoende pensioen ontvangen om rond te komen of het zeer moeilijk zouden hebben als ze in dergelijke serviceflats zouden wonen.

NIEUWE DURE SERVICEFLATS TE LEUVEN

Goed nieuws dat ze er komen ware het niet dat de kostprijzen flink uit de pan swingen en tegenvallen voor de doorsnee Leuvenaar. Op 22 en 24 februari 2006 werden de kandidaten voor een serviceflat in Ter Vlierbeke te Kessel-Lo en deze voor een flat in Ter Putkapelle te Wilsele-Pukapel uitgenodigd op een uiteenzetting over de nieuwe serviceflats. Deze briefings werden voorgezeten door OCMW-voorzitter de heer Vanderheiden (CD&V) en OCMW-ondervoorzitter mevrouw Bex (SP.a).

Als nieuw OCMW-raadslid was ik eveneens aanwezig en zag dat beide projecten goed gevorderd zijn maar moest tot mijn grote verrassing vaststellen dat de voorwaarden voor intrede in dergelijke serviceflats helemaal niet gratis zijn, integendeel.

Huur

Per dag moet niet minder dan 27 euro worden betaald of 810 euro (32.675 BFr) per maand van 30 dagen voor een flat met EEN slaapkamer. Deze prijs blijkt dezelfde (27 euro) te zijn voor EEN persoon als voor een koppel. In Kessel-Lo (Ter Vlierbeke) zijn het allemaal flats met EEN slaapkamer. In Wilsele zijn er enkele flats met twee slaapkamers waarvoor 30 euro per dag of 900 euro per maand dient te worden betaald (36.305 BFr). Voor een maand met 31 dagen is dat 837 euro (33.764 BFr) voor de flats met EEN slaapkamer. Voor de flats met TWEE slaapkamers te Wilsele-Putkapel is dat 930 euro per maand (37.516 Bfr).

Deze prijzen liggen niet minder dan 75 % hoger dan men thans voor een OCMW-flat in Ruelenspark te Heverlee betaalt (32.675 BFr tegenover 18.758 BFr). Deze nieuwe huurprijzen zijn gewoon te hoog en schieten zeker een sociaal doel voorbij. Men schijnt hier te vergeten dat het gepensioneerden zijn die in deze nieuwe flats zullen gaan wonen.

Waarborg

Bovendien wordt een waarborg gevraagd van 30 maal de dagprijs. Dit is 810 euro (35.915 BFr) voor de flats met EEN slaapkamer en 900 euro (36.305 BFr) voor de flats met TWEE slaapkamers. Deze bedragen (spaarcenten) worden op een geblokkeerde rekening geplaatst en zijn uiteraard niet meer ter beschikking van de betrokkenen.

Kosten

Daarenboven moeten de kosten voor elektriciteit en water worden betaald waarvoor zowel in Ter Vlierbeke als in Ter Putkapelle een voorschot van respectievelijk 35 en 6 euro per maand wordt gevraagd. Hiervoor wordt op het einde van het jaar een afrekening gemaakt overeenkomstig het werkelijke verbruik. Als men een garage wenst te huren kan men dat doen voor 25 euro per maand. Voor de afvoer van huisvuil en het gebruik van de wasmachines en het verbruikte wasmiddel zal ook nog een bijdrage worden gevraagd. Deze bijdragen worden later bepaald. Voor het wassen van de gordijnen (eenmaal per jaar) zal ook nog een bedrag worden gevraagd.

Te betalen voor verf

Alsof dat allemaal nog niet genoeg is, moet men bovendien als men intrekt eenmalige bedragen ophoesten voor de inrichting (verfraaiing) van de flat namelijk voor de verfwerken die nodig zijn om de flats op te frissen.
- In Ter Vlierbeke : 1250 euro per flat (50.424 BFr)
- In Ter Putkapelle : * 1450 euro per flat met EEN slaapkamer (58.492 BFr)
* 1850 euro per flat met TWEE slaapkamers (74.628 BFr)

Dit is wel een bijzonder hoge kost die voor verf moet neergeteld worden. Als men de flat verlaat, moet men dan niets meer betalen, wordt medegedeeld. Dit is werkelijk niet te geloven. Als men een woning of een appartement in de stad gaat huren, huurt men een woonst die in orde is. Zoniet gaat men elders en huurt men een woning die wel in orde is inzake verf en behang.

De huurprijs moet eigenlijk het gewoon gebruik van een woning omvatten en daarbij hoort gewone sleet zoals de verkleuring van de verf van ramen, deuren en plafond en van het behangpapier. Het is onaanvaardbaar dat de bewoners van een nieuwe OCMW-flat daarvoor moeten opdraaien. De rechten van de huurder worden hier blijkbaar niet goed beschermd.

BESLUIT

Het totaal te betalen bedrag (huur en kosten) voor een nieuwe OCMW-serviceflat te Kessel-Lo of te Wilsele-Putkapel is dus aanzienlijk en onbetaalbaar voor een groot aantal gepensioneerden. Deze asociale voorwaarden, een OCMW onwaardig, moeten aangepast worden !

Vele senioren ontvangen een pensioentje dat lager is dan 1000 euro (40.000 BFr per maand). Een aantal senioren zal dus niet in staat zijn een van de nieuwe OCMW-serviceflats in Ter Vlierbeke (Kessel-Lo) en in Ter Putkapelle (Wilsele-Putkapel) te betalen. Dit betekent dat de kinderen zullen moeten inspringen of dat de belastingbetaler zal opdraaien voor de tekorten.

Staf Mertens
Lid OCMW-Raad en Vast Bureau
Voorzitter VLD-Senioren Groot-Leuven

ga terug naar home pagina