Liberale Senioren Groot-Leuven (LSL)

Foto van enkele leden van de VLD senioren
Liberale Senioren Groot Leuven : Stadsbestuur Leuven pakt subsidies af van kleine seniorenverenigingen 18 november 2005

STADSBESTUUR LEUVEN PAKT SUBSIDIES AF VAN KLEINE SENIORENVERENIGINGEN

Via de activiteiten ingericht gedurende de seniorenweek, die thans reeds achter de rug is, tracht het stadsbestuur in de gunst te komen van de senioren. Waarvoor men echter geen aandacht heeft gehad gedurende deze week, is het feit dat een aantal kleinere seniorenverenigingen hun subsidie, die ze van het stadsbestuur tot op heden kregen, zijn kwijtgeraakt.

Op de zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2005 werden inderdaad de subsidies goedgekeurd bestemd voor de Leuvense seniorenverenigingen. Er werd 18.495 euro toegekend aan 27 verenigingen. De grootste vereniging qua ledenaantal sleepte dit jaar niet minder dan 2232,94 euro in de wacht, de kleinste 240,13 euro. Verleden jaar in 2004 kregen nog 32 verenigingen een subsidie.

Uit de analyse van de subsidielijsten van 2004 en 2005 blijkt dat minstens vier van deze verenigingen dit jaar zonder voorafgaande verwittiging gestraft werden door het stadsbestuur en hun jaarlijkse subsidie wordt ontzegd. Het gaat om vier relatief kleinere seniorenverenigingen die van de zweep kregen. Zij hadden nagelaten in 2005 minstens twee algemene vergaderingen (AV) van de seniorenraad bij te wonen. Het is de eerste maal dat zo streng en gevoelloos wordt opgetreden. De VLD-Senioren Groot-Leuven vinden dat het stadsbestuur voor zichzelf niet altijd zo streng is en menen dat niet op die manier de zware voorhamer diende gehanteerd te worden. De Leuvense bevolking heeft het recht dit te weten om te kunnen oordelen.

GESTRAFTEN

De vier seniorenverenigingen, die het volgend jaar zonder subsidies zullen moeten stellen, zijn (tussen haakjes ter vergelijking de subsidies die ze in 2004 nog kregen) :

 • “Seniores” PVV - Afd. 3eLeeftijd VZW Leuven (in 2004 = 229,15 euro)
 • “Onder Ons” Sint-Pieter/ Sint-Michiel (in 2004 = 197,64 euro)
 • S-Plus Mechelsepoort + dorp (in 2004 = 133,53 euro)
 • Seniorenclub Sint-Geertrui (in 2004 = 305,95 euro)

  Deze verenigingen kregen in 2004 tussen 133,53 euro en 305,95 euro, dus geen astronomische bedragen. Het gaat hier dan ook om relatief kleinere verenigingen. In 2006 zullen deze verenigingen deze centen moeten missen en zelf moeten opdraaien voor alle kosten. Voor kleinere verenigingen is het meestal moeilijker om interessante activiteiten in te richten, zeker zonder subsidies, en ook om afgevaardigden (vrijwilligers) naar allerlei vergaderingen te sturen. 

  PROCEDURE  

 • Het personeel van de dienst welzijn bereidt het dossier voor omtrent de subsidies voor de seniorenverenigingen. Dit dossier wordt nagezien en goedgekeurd door de huidige schepen voor senioren Neefs die het voorlegt aan het schepencollege. Na goedkeuring door dit college wordt het ter stemming voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit is gebeurd op 24 oktober 2005 en het dossier werd met algemene stemmen d.w.z. zonder debat of onderzoek door alle gemeenteraadsleden goedgekeurd ook door de VLD-raadsleden. Deze houding gelijkt eerder op een volslagen gebrek aan interesse want niemand heeft opgemerkt dat een aantal verenigingen plotseling gestraft werd en geen subsidies meer zou krijgen voor 2005. Het gaat hier zonder twijfel om een politieke beslissing waarvan de volle verantwoordelijkheid bij het stadsbestuur ligt. De seniorenraad werd bovendien niet om advies gevraagd.

 • GEEN VERWITTIGING - TE STRENG

  Goed om weten is dat de getroffen verenigingen niet schriftelijk werden verwittigd of op voorhand gewaarschuwd maar wel dat de individuele verantwoordelijken van deze groepen een telefoontje thuis hebben gekregen van iemand van de dienst welzijn om koudweg het verlies van subsidies te melden. In de statuten staat inderdaad geschreven dat de seniorenverenigingen minstens twee algemene vergaderingen op vijf moeten bijwonen per jaar. Dat deze maatregel op staande voet en zonder verwittiging het verlies van subsidies tot gevolg moet hebben , staat echter niet in de statuten. Er zijn ook nergens aanduidingen dat het hier om slechte wil van de betrokken verenigingen gaat. 

 • Indien de betrokken verenigingen reeds in 2004 in de fout zouden gegaan zijn, dan had de dienst welzijn of de betrokken schepen toen reeds een verwittiging moeten sturen. De huidige getroffen maatregelen zijn veel te streng, ja bijna onmenselijk, een stadsbestuur onwaardig. Het is alsof het stadsbestuur niet anders wil dan het aantal seniorenverenigingen te verminderen.

  De leden van deze verenigingen en van andere zullen dit voorval waarschijnlijk niet vergeten.

  Met vriendelijke groeten,

  Staf Mertens
  Voorzitter VLD-Senioren Groot-Leuven
  Lid dagelijks bestuur seniorenraad Leuven
  Lid seniorenraad Leuven
 • ga terug naar home pagina