Liberale Senioren Groot-Leuven (LSL)

Foto van enkele leden van de VLD senioren
Liberale Senioren Groot Leuven : DEBAT VERGRIJZING, EINDELOOPBAAN, LANGER WERKEN, PENSIOENEN, GEZONDHEIDSZORG, ...... WAAR BLIJFT DE INSPRAAK VAN DE SENIOREN

Leuven, 26 mei 2005

DEBAT VERGRIJZING, EINDELOOPBAAN, LANGER WERKEN, PENSIOENEN, GEZONDHEIDSZORG, ...... 

WAAR BLIJFT DE INSPRAAK VAN DE SENIOREN ?
of opgepast ..... “SENIOREN PAS OP UW ZA(A)K !!”

De (onmiskenbare) vergrijzing van de bevolking brengt met zich mee dat het kiesgerechtigde bevolkingsdeel steeds meer ouderen omvat. Maar anderzijds moet men paradoxaal genoeg vaststellen dat er steeds maar minder ouderen deelnemen aan de politieke besluitvorming (Kamer, Senaat, Vlaamse Raad) d.w.z. inspraak hebben omtrent de onderwerpen die hen aanbelangen of anders uitgedrukt op verkiesbare plaatsen staan of deel uitmaken van regeringen, raden en besturen, op welk niveau ook.

Zowat alle organisaties, partijen, de syndicaten, de betrokken ministers, vorige en huidige ... hebben hun tegenstrijdige meningen te kennen gegeven omtrent de al of niet bestaande gevaren dat vadertje staat in de toekomst de pensioenen niet meer zou kunnen betalen. De senioren hebben in dit verhaal tot hiertoe nog geen enkele inspraak gekregen. En toch zouden wij, de senioren en de toekomstige senioren, nu moeten begrijpen dat wij in de toekomst langer zullen moeten werken.

De VLD-Senioren WAARSCHUWEN :”Senioren pas op Uw z(a)ak” Wat sommige ministers en politici in hun hoofd gehaald hebben, voorspelt niet veel goeds. Er worden bovendien tegenstrijdige opvattingen de wereld ingestuurd dikwijls zonder de nodige wetenschappelijke onderbouw en bewijsvoering. Wat wij willen is duidelijke bewijzen en geen meningen. Wij willen ook vooral inspraak.

INSPRAAK VAN SENIOREN : GEEN

Wij wensen een grotere deelname van ouderen aan het beleid in het algemeen d.w.z. een sterkere aanwezigheid van senioren-politici, die werkelijk de seniorenbelangen behartigen (en niet doen alsof) op de respectievelijke beleidsniveaus. Wij wensen bovendien dat diegenen die dit thans in de weg staan, van welke partijen zij ook zijn, door de oudere kiezers afgestraft worden bij de eerstvolgende verkiezingen voor de gemeente en voor de provincie (Okt 2006). Voor dergelijke kandidaten stemmen wij niet.

Wij moeten voor de zoveelste maal vaststellen dat wij helemaal niet voorkomen in het stuk (bijvoorbeeld in de Commissie voor de Vergrijzing zetelt zelfs de jongste senator van heel het lot en geen senior) niettegenstaande dat het toch gaat over onderwerpen die ons en de toekomstige senioren bijzonder nauw aan het hart liggen. Van inspraak is andermaal en tot op heden geen sprake.

EINDELOOPBAANDEBAT : WAAROM LANGER WERKEN ?

Niet iedereen is akkoord om de ouderen zomaar langer te doen werken. Sommigen stellen vast dat er thans een nog veel te hoge werkloosheid heerst en dat hieraan wat moet gedaan worden alvorens dat de eindeloopbaanproblematiek kan opgelost worden. Men moet eerst o.a. oplossingen zoeken voor de huidige jongerenwerkloosheid, zegt het ABVV. Het brugpensioen moet afgeschaft worden, zeggen sommige politici. Neen, zeggen de syndicaten, dat blijft volstrekt noodzakelijk en er moet een open discussie over gehouden worden. Inderdaad de noodzakelijke wetenschappelijk onderbouwde argumentatie voor de voorgestelde oplossingen ontbreekt tot op heden in de informatie naar het grote publiek toe. Voor ons moet de bewijsvoering open en bloot op tafel gelegd worden. Geen gefoefel !

ZIJN DE PENSIOENEN IN GEVAAR ?

In het vooruitzicht van het eindeloopbaandebat proberen sommigen opnieuw ongerustheid en paniek te zaaien over de leefbaarheid van ons pensioenstelsel. Anderen stellen dat er geen reden is tot paniek. De extra kost door de langere levensverwachting tegen 2030 zou slechts 3,4 % van het BBP bedragen. Dat zou geen onoverkomelijk bedrag zijn. Minister Vande Lanotte stelt dat er geen reden is tot paniek en dat de pensioenen zullen kunnen blijven betaald worden. Nadien, na de vermindering van de invloed van de oppensioenstelling van de babyboomgeneratie (vanaf 2050), vermindert de vergrijzingsdruk sowieso. Sommigen vergeten dit laatste wijselijk te vermelden om de onbetaalbaarheid van de pensioenen te kunnen aanhouden en om onrust te kunnen blijven veroorzaken. Wij hebben echter nood aan de waarheid om de juiste beslissingen te kunnen nemen en te steunen.

AMBTENARENPENSIOENEN BENIJD

Alle pensioenen zouden in principe gelijk moeten zijn, wordt gepredikt. Kunnen de hoge pensioenen voor ambtenaren nog wel betaald worden, vraagt men zich dan af ? We moeten daarom schoon schip maken met die hoge pensioenen, zeggen sommigen. Ambtenaren pas dus op uw zaak.

Bij de VLD werd in september 2004 een eigen debatnota verspreid inzake vergrijzing. Deze nota werd voorgesteld door VLD-Voorzitter Somers, de kamerleden Annemie Turtelboom en Maggie De Block en de senatoren Annemie Vandecasteele en Stefaan Noreilde die tesamen de “Werkgroep vergrijzing” bij de VLD hebben gevormd. Geen senioren te bekennen in deze groep. Inspraak senioren dus alweer nihil.

In deze nota staan aanvaardbare en goede voorstellen maar ook nefaste. Zo stelde Maggie De Block :“Een belangrijk gegeven is dat we willen dat alle pensioenen volgens dezelfde principes worden berekend. Nu hebben zelfstandigen, werknemers en ambtenaren elk een apart berekeningssysteem. Dat leidt tot aberraties. Die kunnen worden weggewerkt als bijvoorbeeld het pensioen wordt berekend op de lonen en wedden van een hele loopbaan. Dit geldt o.a. niet voor de ambtenarenpensioenen. Speciale aandacht moet dan ook uitgaan naar deze pensioenen. Die liggen vaak veel hoger dan de andere pensioenen. De VLD wil een ernstige audit om de betaalbaarheid te ervan onderzoeken.” Ook in sommige andere partijen hoort men dergelijke opvattingen prediken. Het komt er dus op aan voor de senioren om te weten te komen wie wat zegt om te kunnen oordelen wie wij in de toekomst zullen steunen.

Het is zeer de vraag of de meer dan 800.000 ambtenaren in dit land dit zomaar zonder weerstand zouden aanvaarden. Integendeel. En zouden de motivatie om verantwoordelijkheid op te nemen gedurende de loopbaan en de zin om hard te werken blijven bestaan bij de mensen als men toch maar een pensioen zou krijgen zoals iedereen op het einde van de loopbaan ? De politicus, die dergelijke standpunten verdedigt, kan het uiteraard wel vergeten bij de volgende verkiezingen. De ambtenaren zullen dan wel op iemand anders of op een andere partij stemmen. En aan verworven rechten tornen, valt zeker niet in goede aarde en kan al evenmin. De VLD-Senioren vragen zich dan ook af wat er in dezelfde zin zou moeten gebeuren met de huidige pensioenen van de ministers, de parlementairen, de kabinetsmedewerkers, ...

Het is voor jonge ambtenaren en voor ambtenaren uit de midlife-groep (en hun syndicaten) oppassen geblazen. Ambtenaren pas op uw za(a)k !

SOMMIGEN SUGGEREREN DAT ER EEN GROTERE SOLIDARITEIT BINNEN DE GROEP DER BEJAARDEN MOET BESTAAN ?

In de besluiten van de Commissie Sociale Zaken omtrent de vergrijzing (september 2004) vinden we de aanbeveling dat de overheid aandacht zou moeten hebben voor de verdelende effecten tussen en binnen de generaties. Vermeden moet worden, wordt gesteld, dat de lasten van de vergrijzing exclusief door de werkende bevolking moet gedragen worden. Zo moet bekeken worden in welke mate de solidariteit binnen de groep van de bejaarden (men spreekt gewoonlijk niet over senioren) kan worden vergroot, waarbij moet vermeden worden dat die bejaarden worden gestraft die aan pensioensparen hebben gedaan.

Voel je ze al komen? Een groot aantal senioren betaalt op dit ogenblik nog altijd een solidariteitsbijdrage en dit sinds begin 1995 en geen enkele partij die er op aanstuurt deze bijgrage af te schaffen. Deze bijdrage werd ingevoerd door toenmalig minister Willockx (SP.a), zogezegd met als doel de grote pensioenen af te toppen en de kleintjes wat bij te geven. Van dit laatste is nooit veel in huis gekomen. Integendeel. Deze belastingen kwamen gewoon terecht in het grote bodemloze vat van de staat. Men heeft in deze commissie dit idee dus opnieuw opgegraven : “een grotere solidariteit tussen de senioren moet bekeken worden“. In deze Commissie zetelen geen senioren. De VLD-Senioren Nationaal wensen dat dit ideetje bij “bekijken” blijft.

GOED BEWAARD GEHEIM : SOCIALE UITKERINGEN O.A. DE PENSIOENEN ZIJN NOOIT WELVAARTVAST GEWEEST !

Hierover wordt meestal in alle talen gezwegen. De pensioenen volgen immers niet de loon- en inkomensevolutie. Zij dalen en veroorzaken in feite inkomensongelijkheid en mogelijk armoede bij een groep van senioren. In de voorbije 50 jaar bleven de sociale uitkeringen elk jaar gemiddeld 1,8 procent achter op lonen en productiviteit. De lonen stegen gemiddeld per jaar met 2,9 procent en de uitkeringen (o.a. pensioenen) met slechts 1,1 procent. Dit betekent een achteruitgang van de koopkracht .

Nu, sinds kort heeft de regering beslist dat men daar wat gaat aan doen. Men zal immers gaan zorgen dat in de toekomst de kloof niet groter meer wordt tussen actieven en niet-actieven. In 2006 zullen vakbonden en werkgevers voor de eerste keer gaan onderhandelen voor de jaren 2007 en 2008 over de aanpassing van de pensioenen en de andere uitkeringen bovenop de aanpassing van de index. Maar dat betekent nog altijd wel dat de kloof nog even groot zal blijven als voordien.

Het is duidelijk dat in het verleden de “actieven, de machthebbers” vooral aan zichzelf hebben gedacht en zeker niet in de eerste plaats aan bijvoorbeeld de gepensioneerden of in het algemeen aan degenen die met een uitkering moeten rondkomen. Deze groep omvat heden ten dage nochtans het grootste aantal kiesgerechtigden. Deze oudere kiezers gaan daar in het vervolg zeker rekening mee houden en stemmen voor politici die beter voor de senioren zullen zorgen dan dat in het verleden is gebeurd.

Meer of minder stemmen achter hun naam krijgen, dat is zowat het enige dat bepaalde politici begrijpen !

Staf Mertens
Voorzitter VLD-Senioren Nationaal
Voorzitter VLD-Senioren Groot-Leuven

ga terug naar home pagina