Liberale Senioren Groot-Leuven (LSL)

Foto van enkele leden van de VLD senioren
Liberale Senioren Groot Leuven : OCMW - LEUVEN STOOT PSYCHO-GERIATRISCH CENTRUM (PGC) AF
Klik op rubriek "Welkom" voor een goed begin op deze website.


Leuven, 19 mei 2005


TO BE OR NOT TO BE: PRO OF CONTRA EEN NATIONALE SENIORENSTRUCTUUR BINNEN DE VLD

Een historiek van een oprichting met veel valkuilen en schietgeweren

Ons eerste initiatief

Ruim vier jaar geleden werd een delegatie van senioren, onder wie onze voorzitter Staf Mertens, ontvangen bij de toenmalige VLD-voorzitter Karel De Gucht om te pleiten voor de op- en uitbouw van een seniorenstructuur binnen de VLD en dit naar het voorbeeld van Jong-VLD en VLD-Vrouwen. Ook andere partijen o.a. CD&V en SP-A zijn altijd al kampioenen geweest in het opzetten en uitbouwen van zuilen op basis van filosofische overtuiging en verschillen in leeftijd. De toenmalige VLD-voorzitter beloofde er werk van te maken maar helaas ….. ons initiatief bleef zonder gevolg.

Mislukt contact met de Liberale Beweging voor Volksontwikkeling (LBV)

Na de oprichting van VLD-Senioren Nationaal in mei 2004, werden onze voorzitter Staf Mertens en Staf Schrevens ontvangen door een paar beleidsmensen van de VZW Liberale Beweging voor Volksontwikkeling, een socio-culturele vereniging aanleunend bij de Liberale Mutualiteiten. Hier maakten we onze doelstellingen betreffende de oprichting van een Nationale VLD-Seniorengroep kenbaar en wilden we hen verzekeren dat wij ons politiek wensten te engageren en dat het geenszins onze bedoeling was om op sociaal en cultureel vlak met hen in aanvaring te komen. De samenkomst werd afgesloten met een gezellige babbel bij een etentje en een samenwerking lag voor de hand. Maar helaas …. Ons initiatief bleef zonder gunstig gevolg.

Uitbouw VLD-Senioren Nationaal

Ondertussen gingen de VLD-Senioren Nationaal hun eigen weg en werd deze vereniging verder uitgebouwd en als gevolg daarvan werd onze voorzitter samen met ondergetekende uitgenodigd in het VLD-hoofdkwartier te Brussel om er te participeren aan een colloquium omtrent de seniorenproblematiek. Dit zou gebeuren onder de leiding van voorzitter Bart Somers (helaas afwezig) en enkele beleidsmensen van andere liberale seniorenorganisaties onder wie Vlaams volksvertegenwoordiger Jaak Gabriëls en o.a. twee bestuursleden van LBV. Op deze vergadering kregen we dan het deksel op onze neus vermits ons daar door volksvertegenwoordiger Van Baelen (afgevaardigd door voorzitter Somers) koudweg gezegd werd dat de vereniging VLD-Senioren Nationaal geen bestaansrecht had omdat ze niet erkend werd binnen de VLD. Conclusie: na heftige repliek van onze kant werd de vergadering besloten met veel open vragen maar concreet bleef helaas …. ons initiatief zonder gevolg.

De LBV vindt VLD-Senioren niet opportuun

Uiteindelijk verschijnt in Courant, het tijdschrift van de LBV van december 2004, een artikel met als titel “Ouderen en Politiek” waarop wij niet kunnen nalaten te reageren omdat men het in bewust artikel niet opportuun vindt een VLD-Seniorenzuil op te richten.

Het steunpunt voor gelijke kansen wijdde op 21/10/2004 een studiedag over het thema ouderen en politiek en in Courant lees ik dat het aantal gepensioneerden een derde van het kiezerspubliek bedraagt. Ik citeer letterlijk “Maar er is meer dan enkel een betekenisvol numeriek gewicht. Vooral de jonge senioren beschikken over meer vaardigheden die hen geschikt kunnen maken tot politieke participatie. Zij hebben meer onderwijskansen gekregen, hebben een beroepsloopbaan en ervaring kunnen opbouwen. De vraag stelt zich dus waarom dit potentieel aan “grijze macht” niet is terug te vinden in de effectieve aanwezigheid van ouderen op het politieke terrein”. Wat verder lees ik dat men kan verwachten dat indien jonge senioren van vandaag hun politieke engagement behouden, men “een toekomst tegemoet gaat met meer ouderen die politiek actief zullen zijn. Voorwaarde is wel dat de politieke structuren dan oudere personen in hun midden dulden”.

De verslaggever van de studiedag kan het niet beter en raker verwoorden. Hij schrijft verder dat de invloed van de partijbesturen bij het tot stand komen van de lijsten groot en zelfs bepalend is en dat vooral de trend om te vernieuwen zich duidelijk tegen de ouderen keert; bepaalde partijen doen zelfs niet de moeite om dit te verbloemen. (sic!). Op het einde van de studiedag volgde een debat waarbij enkele politieke vertegenwoordigers van CD&V en SP.A in koor riepen dat ouderen in hun partij op elk niveau vertegenwoordigd zijn. Tot hiertoe lijkt alles dus positief !

Aparte structuren binnen de VLD niet opportuun ?

En dan komt de verrassende koude douche namelijk in een reactie op een interview van Staf Mertens in Het Nieuwsblad (Dec 04) verkondigde Jaak Gabriëls dat een aparte seniorencel binnen de VLD weinig opportuun is voor het liberalisme en dat zelfs in de toekomst georganiseerde groepen zoals Jong VLD en de VLD-Vrouwen gedoemd zijn om te verdwijnen. Ook de LBV wrijft in haar handen : “De oprichting van de VLD-Senioren Nationaal naar het voorbeeld van de andere politieke partijen is dus niet voor morgen“, stelt Courant (tijdschrift van LBV). “En daar hoeven we als liberale seniorenvereniging met meer dan 30 jaar ervaring in vorming en beleidsparticipatie beslist niet treurig om te zijn !” Aldus letterlijk het besluit van de LBV.

Wie zich als VLD-politicus gewaagt aan de afschaffing of de vernietiging van de structuren Jong VLD, de VLD-Vrouwen en de VLD-Senioren tekent uiteraard zijn eigen doodvonnis !

Commentaar van de VLD-Senioren Groot-Leuven

Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat een derde van het electoraat miskend en genegeerd wordt ? Ziet men bij de VLD dan niet in dat het electorale gewicht zich meer en meer naar ouderen verschuift en dat een groot aantal onder hen hoog opgeleid, actief en fysiek in orde is ? Ze willen niet meer betutteld worden als actieve senioren, die weliswaar als gepensioneerden niet meer op de arbeidsmarkt aanwezig zijn, maar wel nog de verzuchting hebben zich politiek niet uitgerangeerd te voelen.

Betrouwbaarheid, gezondheid en veiligheid staan centraal in een vergrijzende maatschappij en die waarden kunnen we best zelf afdwingen of tenminste doen respecteren door ons actief met politiek bezig te houden, door onze mandatarissen (jong maar zeker ook oud), die tenslotte afhankelijk zijn van ons stemgedrag, onder druk te zetten. En hoe kunnen wij dat beter doen dan door onze krachten te bundelen, onze leden te centraliseren in één politieke VLD-Seniorengroep naar analogie van Jong-VLD Nationaal en VLD-Vrouwen Nationaal.

Trouwens het zou jammer zijn mocht het standpunt van Jaak Gabriëls unaniem goedgekeurd worden binnen het VLD-partijbestuur. Want ik kan me niet van de indruk ontdoen dat het hem beter electoraal past wanneer het etiket liberaal in zijn thuisbasis Bree niet op de senioren geplakt wordt; er zijn waarschijnlijk vele ouderen (niet-liberalen) die op hem stemmen.

En tenslotte vind ik het zeker onheus wanneer de verslaggever van de Liberale Beweging voor Volksontwikkeling er zich over verheugt dat de oprichting van een VLD-Seniorenstructuur nog niet voor morgen is. De LBV draagt hoofdzakelijk een sociaal-culturele boodschap uit en hoeft op dat gebied niets te vrezen van een politiek geëngageerde seniorengroep. Trouwens, ik hoop dat ik het nog zal meemaken hoe de huidige generatie van politieke vijftigers (o.a. de huidige VLD-top die dan zelf de 65 gepasseerd is) over pakweg een 15-tal jaren zal aankijken en reageren tegen verzuchtingen van senioren die politiek mondiger en zelfstandiger willen zijn.

Staf SCHREVENS
Ondervoorzitter VLD-Senioren
Groot-Leuven

ga terug naar home pagina