Liberale Senioren Groot-Leuven (LSL)

Foto van enkele leden van de VLD senioren
Liberale Senioren Groot Leuven : Persbericht

23 juni 2004

OPEN BRIEF AAN DE ONDERHANDELAARS VOOR DE VORMING VAN EEN NIEUWE VLAAMSE REGERING

SOLIDARITEITSBIJDRAGE VOOR GEPENSIONEERDEN : SOLIDAIR ZIJN TOT DE LAATSTE SNIK ?

HUIDIGE TOESTAND

Sinds januari 1995 ingevolge de Wet van 30 maart 1994 worden alle pensioenen vanaf een bepaald plafond onderworpen aan een inhouding "solidariteitsbijdrage tussen gepensioneerden" genaamd. Deze solidariteitsbijdrage moest de staatskas enkele miljarden Belgische franken opleveren. Het was destijds de bedoeling van de heer WILLOCKX om de zogenaamde "dikke" pensioenen hoger dan 1036 euro (41.800 Fr) per maand voor een alleenstaande af te romen om de kleintjes wat bij te geven.

Deze maatregel werd "bij hoogdringendheid" ingevoerd maar gezien de regering toen niet de juiste procedure volgde was het Koninklijk Besluit in feite onwettig. Een aantal gepensioneerden hebben een geding ingespannen tegen de Belgische staat en uiteindelijk gewonnen voor het gedeelte dat betrekking heeft op een rente. De terugbetaling, die automatisch gebeurde, gold echter alleen voor de solidariteitsbij-dragen die tussen 1995 en 1996 geheven werden op de kapitalen van de bijkomende pensioenen, betaald VOOR 1995, en die omgezet werden in fictieve rentes. De toenmalige ROOMS-RODE regering heeft dan ook niet anders gedurfd dan te beslissen dat iedereen, ook degenen die geen klacht hadden ingediend en die gelijkaardige rechten konden laten gelden, terug te betalen.

De bijdragen die berekend worden op de legale pensioenen moeten echter tot nu toe wel verder worden betaald. Hierover wordt in alle talen gezwegen.

Alle gepensioneerden moeten dus verder hun "solidariteitsbijdrage" , berekend op hun gewoon (legaal) pensioen, blijven betalen . De kleine pensioenen werden een beetje verhoogd vanaf 1 april 1999. De pensioenen van voor 1991 en de gegarandeerde minimum pensioenen voor ouderen werden met 0,5 % verhoogd. Sindsdien is aan die solidariteitsbijdrage niets veranderd.

SOLIDAIR ZIJN TOT DE LAATSTE SNIK ?

De huidige gepensioneerden hebben hun ganse leven lang belastingen en bijdragen betaald voor hun sociale zekerheid. Ook voor de opbouw van hun pensioen hebben de gepensioneerden aanzienlijke bijdragen betaald tijdens hun loopbaan. Gedurende diezelfde periode waren ze onderworpen aan het alom-geldende solidariteitsprincipe. Met de ingevoerde solidariteitsbijdrage zullen ze dus tot aan hun dood , of ze nu 80, 90 of 100 jaar oud worden en ziek zijn, verder "solidair" moeten blijven d.w.z. de staatskas moeten blijven steunen.

Hoe ouder de senioren worden hoe meer zorgen ze nodig hebben en hoe hoger de kosten van de zorgenverstrekking oplopen. Met dit vaststaand feit werd helemaal geen rekening gehouden bij de invoering van de solidariteitsbijdrage voor gepensioneerden.

Bovendien kan men toch moeilijk beweren dat een gepensioneerde die 1036 euro (41.800 Fr) bruto per maand ontvangt een rijkaard is. Met een dergelijk nettobedrag aan inkomsten kan men nog niet een verblijf in een OCMW-rustoord betalen.

STANDPUNT VLD-SENIOREN NATIONAAL

Het is hoog tijd dat er maatregelen worden genomen om de koopkracht en het welzijn van een groot gedeelte der gepensioneerden te verbeteren. Twee oplossingen worden vooropgesteld :

1. Afschaffing van de solidariteitsbijdrage voor iedereen of
2. Indien het om budgettaire redenen niet zou mogelijk zijn : Afschaffing van de solidariteitsbijdrage vanaf de leeftijd van 70 jaar.

Het is een feit dat hoe ouder men wordt hoe groter het risico is dat men ziek wordt en hogere kosten heeft voor medicatie en/of voor een verblijf in een ziekenhuis. Vanaf 70 moet men bovendien een heel wat hogere premie voor een hospitalisatieverzekering betalen.

STAF MERTENS
Voorzitter VLD-Senioren Nationaal

ga terug naar het overzicht van de persberichten