Liberale Senioren Leuven - VIEF Brabant (afgekort : LSL-VIEF Brabant)

 

Foto van enkele leden van de Liberale Senioren

 


 

 

Van harte welkom op onze website !

Laatste aanpassing : 11/08/2022

Contact :  staf.mertens@telenet.be

Aan de leden wordt gevraagd hun e-mailadres - indien beschikbaar - over te maken aan  staf.mertens@telenet.be

--------------------------------------------------------------

LIDGELD 2022 - LIBERALE SENIOREN LEUVEN - VIEF Brabant


HET LIDGELD VOOR 2022 KAN GESTORT WORDEN op

Rek IBAN BE80 3300-2016 8677 van Liberale Senioren Leuven-VIEF Brabant p/a J.P. Minckelersstraat 55/0404 te 3000 Leuven. Liefst per overschrijving. De bijdragen blijven dezelfde als voorheen. 

Effectief lid (vanaf het jaar waarin men 55 wordt) : 10 euro (slechts 6,20 euro voor het 2de lid in het gezin - hoe meer leden we tellen in onze vereniging hoe sterker we staan); Steunend lid : 16,20 euro ; Ere-lid : 25 euro. 

Nieuwe leden : gelieve een inschrijvingsformulier op te vragen, in te vullen en te zenden aan Staf Mertens, Hoegaardsestraat 61 te 3000 Leuven of Tel 016/ 25.66.17. Kan ook via E-mail : staf.mertens@telenet.be

___________________________________________________________________________________________________________________________


                     ONZE EIS = DE EVENREDIGE VERTEGENWOORDIGING VAN SENIOREN (+55) IN BESTUREN, RADEN, PARLEMENTEN EN REGERINGEN OP ALLE NIVEAUS

   DE MAATCHAPPIJ  KAN MEN o.a. 

VOLGENS  LEEFTIJD INDELEN IN DRIE GROEPEN  

(bijvoorbeeld jongeren tot 35, de midlife-groep van 36 tot 54 en de senioren vanaf 55 jaar)

Wij streven naar een evenredige vertegenwoordiging van senioren (+55) in besturen, raden, parlementen en regeringen op alle niveaus. Dit moet uiteraard niet tot op drie cijfers na de komma juist zijn maar wel zo juist mogelijk. Dit is thans - op verre na - niet verwezenlijkt.

De senioren eisen INSPRAAK en zeker i.v.m. onderwerpen die hen NU EN RECHTSTREEKS aanbelangen. 

Is dat teveel gevraagd misschien ?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Memorandum Liberale Senioren Leuven – VIEF Brabant voor de verantwoordelijken van het beleid in Leuven en Vlaams-Brabant

Ziehier een 40-tal aanbevelingen voor een seniorvriendelijk  beleid.

Inspraak en betrokkenheid

Inspraak senioren

1. De senioren, door sommigen graag ouderen of bejaarden genoemd, komen steeds minder aan bod in regeringen, parlementen, raden en besturen niettegenstaande hun groep steeds groter wordt, hun steeds betere gezondheid op latere leeftijd en niettegenstaande hun ervaring en deskundigheid. In alle bestuursorganen en -raden horen op evenredige wijze senioren (+55) thuis. Dit is nu ver te zoeken.

Werking seniorenraad

2. Wij benadrukken  het belang van een goede afsprakennota die de werking en de te volgen procedures vastlegt voor zowel de seniorenraad als het stadsbestuur van Leuven. Dit stadsbestuur dient bij elk uitgebracht advies een gemotiveerd antwoord te formuleren ingeval  geen rekening wordt gehouden met het advies en dit binnen een redelijke termijn.

3. Het stadsbestuur dient automatisch en tijdig de seniorenraad te consulteren telkens een beleidsmaatregel in de maak is die de senioren aangaat. Dit gebeurt nu niet in Leuven.

De samenstelling van de adviesraden

4. Het stadsbestuur dient te waken over een representatieve samenstelling van de seniorenraad (aanwezigheid van ideologische en filosofische strekkingen).   Alle leden van de seniorenraad dienen zich in te zetten voor het algemeen belang van de hele oudere bevolking.

5. De bevoegde schepen voor het seniorenbeleid, een vertegenwoordiger van de OCMW-raad, een vertegenwoordiger van de woonzorgsector en de ambtenaar (seniorenconsulente) bevoegd voor het seniorenbeleid maken best deel uit van de seniorenraad incluis dagelijke bestuur als niet-stemgerechtigde leden.

6. Senioren die geen plaatselijke vereniging vertegenwoordigen, verdienen ook een plaats binnen de seniorenraad (maximum één derde van de leden die hierin zetelen).

7. Uitwisseling van informatie tussen de verschillende adviesraden is belangrijk.  Het stadsbestuur dient de onderlinge afvaardiging van en in de verschillende adviesraden aan te moedigen. In de Leuvense adviesraden zetelen thans GEEN afgevaardigden van de Leuvense seniorenraad.

In kaart brengen van de noden van de oudere bevolking

8. Het stadsbestuur zou best jaarlijks een open seniorenraad inrichten om te debatteren over thema’s die senioren aanbelangen (infrastructuurwijzigingen, inrichting nieuwe wijken, …) en om de noden van de senioren te weten komen.

9. Het stadsbestuur dient de uitgebrachte adviezen van de seniorenraad evenals haar eigen beslissingen hieromtrent bekend te maken aan het grote publiek.

10. Wij dringen er op aan dat de beleidsplannen van de stad tijdig aan de seniorenraad worden overgemaakt dus op het moment dat deze zich nog in de beginfase bevinden.

Mobiliteit

Openbaar vervoer

11. Het openbaar vervoer moet goed gespreid zijn in tijd (bij dag, s’avonds en in het weekend) en oppervlakte (centrum, deelgemeenten, platteland). Het gemeentebestuur dient er voor te ijveren dat er voldoende buslijnen ingelegd worden die de deelgemeenten verbinden met het centrum en op alle strategische punten in de stad halt houden, o.a. aan openbare voorzieningen, woonzorgcentra, winkelcentra, bibliotheek, cultuurcentrum, begraafplaatsen …  De aansluitingen met de treinen dienen verzekerd te zijn.

12. Opstapplaatsen van bus en trein die moeilijk toegankelijk zijn voor senioren, dienen aangepast te worden.

13. Vooraleer plannen worden gemaakt voor de bouw van seniorenvoorzieningen dient overleg plaats te vinden tussen de stad en De Lijn voor het voorzien van nieuwe haltes voor de buslijnen. 

14. We vragen aan het stadsbestuur om alternatieve vervoermiddelen in stand te houden voor senioren indien bepaalde regio’s van de stad niet bereikt kunnen worden via het openbaar vervoer. Dat kan o.a. door middel van taxicheques, vrijwilligersvervoer, mindermobielen-centrale, belbussen ... 

Vrijwilligersvervoer

15. Het stadsbestuur dient haar oudere burgers te informeren over het bestaan van de verschillende vervoersmogelijkheden.

Voorzieningen voor voetgangers en fietsers

16. Bestaande oversteekplaatsen kunnen verbeterd worden door ze ’s avonds en in de winter voldoende te verlichten en door de verkeerslichten aan te laten passen zodat minder mobiele senioren voldoende tijd krijgen om over te steken.

Met de Groenen in het stadsbestuur moeten de autobetsuurders nu in Leuven achter de fietsers blijven in de straten aangeduid als fietserszone of fietsersstraat. Waar gaan we naartoe ?????


17. Het stadsbestuur dient er voor te zorgen dat voetpaden, fietspaden en oversteekplaatsen voldoende breed en toegankelijk zijn.

18. Het stadsbestuur dient voldoende fietsenstallingen te voorzien op strategische plaatsen.

Het gebruik van de wagen in de stad

19. Wij benadrukken de noodzaak van de aanwezigheid van voldoende en betaalbare parkeerplaatsen in de buurt van openbare gebouwen, voorzieningen, woonplaatsen van senioren, het centrum.

20. We verzoeken het stadsbestuur in de komende legislatuur om de staat van de wegen te verbeteren waar nodig, de kakofonie aan verkeersborden te reduceren en om toe te zien op de navolging van de snelheidsbeperking voor auto’s waar aangeduid en voor fietsers in de zones voor voetgangers.

Welzijn en huisvesting

Welzijn bevorderen

21. De meeste senioren willen zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving (eigen woning) blijven wonen. Deze omgeving evenals de diensten moeten goed bereikbaar en toegankelijk zijn. Wij vragen het stadsbestuur om meer aandacht te besteden aan de toegankelijkheid van openbare gebouwen en diensten. 

22. Het stadsbestuur dient initiatieven nemen opdat winkels en cafés beter toegankelijk zijn voor minder mobiele senioren.

23. De gemeentelijke mantelzorgpremie bestaat in Leuven niet. Deze dient onverwijld te worden ingevoerd en vergelijkbaar met wat in andere grote steden wordt toegepast. Tevens dienen er mogelijkheden te worden voorzien om mantelzorgers te ondersteunen.

24. Er dienen voldoende (meer) rustbanken en openbare toiletten te worden voorzien op wandelroutes. Meer en gratis plaspunten in de stad zouden niet misstaan.

25. Het opsporen en tegengaan van eenzaamheid en sociaal isolement bij senioren kan best gebeuren door systematisch bezoeken te organiseren bij de senioren in de stad.

26. Zichtbare veiligheidsvoorzieningen dragen bij tot een veilig gevoel zoals politiepatrouilles (dag en nacht en niet uitsluitend in een combi) en de goede bereikbaarheid van de politie. De dienstverlening van de politie zone Philips laat te wensen over (lange wachttijden, beperkt aantal poltiepersoneel beschikbaar bij aangifte of klacht). De functie van de stadswacht en/of wijkagent dient meer gewaardeerd te worden. Zij moeten ook instaan voor het contact met de bevolking.

Huisvesting

27. Jonge gezinnen dienen aangezet te worden om leeftijdsvriendelijk te bouwen zodat later geen grote woningaanpassingen nodig zijn.

28. De wachtlijsten voor de service-flats, rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen dienen weggewerkt te worden.

29. De dagprijzen en de bijkomende kosten in de rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen moeten betaalbaar gemaakt worden voor de bestaande pensioenen (inkomen).

30. Het stadsbestuur dient duidelijke informatie te verschaffen over de bestaande woonmogelijkheden voor senioren zoals woningaanpassing, sociale huisvesting, woonzorgcentra, groepswonen, assistentiewoningen, enz.

31. Het stadsbestuur dient eveneens informatie te verschaffen over de mogelijkheden voor senioren om zelfstandig thuis te blijven wonen.

Vrijetijds- en cultuurbeleving

Vrijetijds- en cultuurbeleving bevorderen

32. Toegangsprijzen van evenementen, musea, tentoonstellingen, naschools onderwijs, enz… , dienen rekening te houden met de financiële draagkracht van alle senioren (cultuurcheques, vrijetijdspassen). Gidsen zijn in Leuven te duur.

33. Levenslang leren moet mogelijk zijn voor senioren die dit wensen. Hiertoe is voldoende betaalbare infrastructuur, vormingsaanbod en materiaal nodig.

34. Bij de programmatie en inhoudelijke uitwerking van gemeenteljke evenementen vragen we om de seniorenraad te blijven betrekken.

35. Het stadsbestuur dient te vermijden een te grote nadruk te leggen op competitie- en prestatiesporten binnen het gemeentelijk sportbeleid. Binnen de sportbegroting dienen middelen gereserveerd te worden voor de organisatie van bewegingsactiviteiten voor senioren.

Het verenigingsleven

36. De activiteitenkalender van de stad dient tijdig opgesteld te worden zodat de activiteiten van de (senioren)verenigingen en deze van de stad op elkaar afgestemd kunnen worden. De weinige activiteiten die door de seniorenraad in samenwerking met de stad worden ingericht, dienen opgenomen te worden in de informatiebrochures van de Lokale Dienstencentra van het Leuvens OCMW. Dat is nu niet het geval.

37. We wijzen op de noodzaak om over betaalbare locaties te beschikken waar seniorenverenigingen terecht kunnen om hun activiteiten te organiseren. Tevens vragen we dat de stad een uitleenpost beschikbaar stelt, zoals de provincie dat (gratis) doet, waar seniorenverenigingen terecht kunnen voor het ontlenen van materiaal tegen een betaalbare prijs.

38. Wij dringen er op aan om de huidige subsidies (2016) voor seniorenverenigingen te behouden en op rechtvaardige wijze toe te kennen.

39. De dienstencentra, het OCMW, de stad en de seniorenraad zelf dienen voorzichtig te zijn met het organiseren van eigen activiteiten (vaak gratis of aan lage prijzen). Hiermee komen ze mogelijk in het vaarwater van onze eigen seniorenverenigingen terecht.

40. Informatie moet voor iedereen bereikbaar zijn. Naast de internetinformatie blijft de geschreven informatie (voldoende groot lettertype) en gesproken informatie (luid genoeg en niet gestoord) noodzakelijk voor de senioren.

Staf Mertens
Voorzitter Liberale Senioren Leuven -
VIEF Brabant

---------------------------------------------------------------------------------


Bestuur Kalender In beeld Pers Dossiers Contact